Bernhardstraat 1 + BKP + WGH (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan "Delden-Zuid 2015, herziening Bernhardstraat 1" 

Van 16 juni 2022 tot en met 27 juli 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Delden-Zuid 2015, herziening Bernhardstraat 1” voor eenieder ter inzage.

De gronden ter plaatse van de Toonladder, sporthal de Reiger en horecagelegenheid de Boemel kunnen worden herontwikkeld. Deze herontwikkeling ziet op de bouw van een appartementengebouw die samen met Wonen Delden huisvestingsmogelijkheden gaat bieden aan één- en tweepersoonshuishoudens. Ter plaatse van de Toonladder komen grondgebonden woningen, waarvan 4 vrijstaande, 6 tweekappers en 8 rijwoningen. Het plan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze bestemmingsplanherziening opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan ‘De Toonladder Delden, stedenbouwkundige verkenning’.

Met betrekking tot de inpasbaarheid van de nieuwbouw in de bebouwde omgeving wordt een beeldkwaliteit voorgestaan, die aansluit bij de bestaande bebouwing. Deze beeldkwaliteit is weergegeven in het document ‘De Toonlader Delden, stedenbouwkundige verkenning’.

Dit beeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestemmingsplan “Delden-Zuid 2015, herziening Bernhardstraat 1” van 16 juni 2022 tot en met 27 juli 2022 ter inzage en is in te zien:

Het beeldkwaliteitsplan kunt u hier in pdf-formaat inzien.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder op grond van de gemeentelijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontwerpbeschikking hogere waarde Wet geluidhinder.

Tevens maakt het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente op grond van artikel 110c van de Wet geluidhinder bekend, dat in dezelfde periode de ontwerp-beschikking hogere waarde Wet geluidhinder ter inzage ligt. De ontwerpbeschikking heeft betrekking op het vaststellen van een hogere grenswaarde (geluid) voor de beoogde appartementen aan de Reigerstraat in Delden vanwege het spoorweglawaai.

De ontwerp-beschikking kunt u hier in pdf-formaat inzien.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Inloopbijeenkomst

Op woensdag 22 juni 2022 wordt tussen 18.00 uur en 20.30 uur een inloopbijeenkomst gehouden in de Dinkelzaal van het Parochiehuis, Langestraat 79 in Delden. Geïnteresseerden en belangstellenden zijn welkom om tijdens deze bijeenkomst het bestemmingsplan en de verkaveling in te zien. Ook kunnen vragen worden gesteld.

15 juni 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.