Bernhardstraat 25 + BKP (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan "Delden-Zuid 2015, herziening Bernhardstraat 25". 

Van 16 juni 2022 tot en met 27 juli 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Delden-Zuid 2015, herziening Bernhardstraat 25” voor eenieder ter inzage.

De gronden ter plaatse van de Ranninkschool kunnen worden herontwikkeld. Deze herontwikkeling ziet op de bouw van een appartementengebouw. De bestaande bebouwing wordt gesloopt. Daarvoor in de plaats komen maximaal 12 appartementen. Het plan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze bestemmingsplanherziening opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan ‘Verkavelingsschets, locatie Ranninkschool’.

Met betrekking tot de inpasbaarheid van de nieuwbouw in de bebouwde omgeving wordt een beeldkwaliteit voorgestaan, die aansluit bij de bestaande bebouwing. Deze beeldkwaliteit is weergegeven in het document ‘Verkavelingsschets, locatie Ranninkschool’.

Dit beeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestemmingsplan “Delden-Zuid 2015, herziening Bernhardstraat 25” van 16 juni 2022 tot en met 27 juli 2022 ter inzage en is in te zien:

Het beeldkwaliteitsplan kunt u hier in pdf-formaat inzien.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder op grond van de gemeentelijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Inloopbijeenkomst

Op donderdag 23 juni 2022 wordt tussen 18.00 uur en 20.30 uur een inloopbijeenkomst gehouden in de Dinkelzaal van het Parochiehuis, Langestraat 79 in Delden. Geïnteresseerden en belangstellenden zijn welkom om tijdens deze bijeenkomst het bestemmingsplan en de verkaveling in te zien. Ook kunnen vragen worden gesteld.

15 juni 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris