Delden-Zuid 2015

Bestemmingsplan "Delden-Zuid 2015" onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maakt bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 25 augustus 2015 vastgestelde bestemmingsplan "Delden Zuid 2015" onherroepelijk is geworden.

Het plan voorziet in actualisering van verschillende bestemmingsplannen in Delden. Het betreft het gebied dat is begrensd door de spoorverbinding Zutphen-Hengelo, het golfterrein bij het Aparthotel, het Twentekanaal en bedrijventerrein Schneidersbos. In het plan is de huidige bestemmingsplansystematiek verwerkt. Dat heeft geleid tot enkele aanpassingen. Ook zijn op verschillende plaatsen de laatste ontwikkelingen verwerkt. Zo is bijvoorbeeld een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het verbreden van het Twentekanaal. Daarnaast wordt het mogelijk gemaakt op verschillende beschikbare woningbouwlocaties een ander woningtype te realiseren.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 15 oktober 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 26 november 2015 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

16 december 2015.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.