Bestemmingsplan "Diepenheim, herziening Het Elferink 8"  onherroepelijk.

Op 20 februari 2018 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Diepenheim, herziening Het Elferink 8"  vastgesteld.

Op de locatie, direct ten zuiden van de kern Diepenheim, is een reinwaterkelder gelegen. Er is een verzoek ingediend de kelder om te mogen bouwen tot een burgerwoning. Op basis van het geldende bestemmingsplan is dit niet toegestaan. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze bestemmingsplanherziening opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 8 maart 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 19 april 2018 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.DPxHetElferink8-/NL.IMRO.1735.DPxHetElferink8-VS10.  Deze bestanden kunnen als ondergrond gebruikt worden voor het maken van bijvoorbeeld een bouwplan.

U kunt de stukken ook digitaal in pdf-formaat inzien:

16 mei 2018.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-onherroepelijk/diepenheim/het-elferink-8-beeldkwaliteitsplan.html