Kerkegaarden 1

Bestemmingsplan "Diepenheim, herziening  Kerkegaarden 1" onherroepelijk.

Op 7 februari 2023 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Diepenheim, herziening  Kerkegaarden 1" vastgesteld.

Op de locatie Kerkegaarden 1 Diepenheim staat een voormalig schoolgebouw. Plan is het gebied te herontwikkelen door het schoolgebouw te slopen om vervolgens 7 starterswoningen te kunnen realiseren. De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan ‘Diepenheim’ waardoor een herziening daarvan noodzakelijk is. Dit bestemmingsplan voorziet hierin. Aangetoond wordt dat de gewenste ontwikkeling vanuit ruimtelijk en planologisch oogpunt verantwoord is.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 16 februari 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 30 maart 2023 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

30 maart 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.