Bestemmingsplan "de Whee e.o., wijzigingsplan Boven Regge" onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken bekend dat het door haar bij besluit van 3 april 2012 vastgestelde bestemmingsplan "de Whee e.o., wijzigingsplan Boven Regge" onherroepelijk is geworden.

Het plan voorziet in de planologische mogelijkheid om in het kader van het projectplan "Herinrichting Regge door Goor" het verleggen van de loop van de Boven Regge in de kern Goor mogelijk te maken.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 12 april 2012 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 24 mei 2012 in werking getreden.

Het bestemmingsplan (inclusief eventueel bijbehorende bijlagen) is voor een ieder tijdens openingstijden in te zien in het gemeentelijk informatie-centrum, de Höfte 7 te Goor.
Het besluit is ook digitaal te raadplegen via deze rechtstreekse link:: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1735.GOxWheexBovenRegge-OH10

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.GOxWheexBovenRegge-/NL.IMRO.1735.GOxWheexBovenRegge-OH10. Deze bestanden kunnen als ondergrond gebruikt worden voor het maken van bijvoorbeeld een bouwplan.

U kunt het bestemmingsplan ook digitaal in pdf-formaat inzien:

6 juni 2012.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. J.H.A. Goudt, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-onherroepelijk/goor/boven-regge.html