Bestemmingsplan "Goor Centrum e.o., herziening Hofkerk e.o." onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maakt bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 10 mei 2016 vastgestelde bestemmingsplan "Goor Centrum e.o., herziening Hofkerk e.o." onherroepelijk is geworden.

Het plan voorziet in het herontwikkelen van het gebied rond de Hofkerk en het mogelijk maken van de bouw van 10 appartementen en 5 units voor bedrijfs- en/of maatschappelijke doeleinden.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 16 juni 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 28 juli 2016 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.GOOxKerkstraat-/NL.IMRO.1735.GOOxKerkstraat-VS10.  Deze bestanden kunnen als ondergrond gebruikt worden voor het maken van bijvoorbeeld een bouwplan.

U kunt het bestemmingsplan ook digitaal in pdf-formaat inzien:

7 september 2016.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. B. Marinussen, secretaris a.i.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-onherroepelijk/goor/hofkerk-eo.html