Bestemmingsplan "Omgeving Centrum, Kerkstraat 89" onherroepelijk.


RECTIFICATIE


Op 27 januari 2010 is abusievelijk de verkeerde tekst  ten aanzien van het bestemmingplan “Omgeving Centrum, partiële herziening Kerkstraat 89 te Goor” gepubliceeerd.
In geplaatste tekst had betrekking op de vaststelling van het bestemmingsplan, terwijl het plan reeds onherroepelijk is. Hieronder volgt de juiste tekst.

Bestemmingsplan "Omgeving Centrum, partiële herziening Kerkstraat 89 te Goor" onherroepelijk.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 13 oktober 2009 vastgestelde bestemmingsplan "Omgeving Centrum, partiële herziening Kerkstraat 89 te Goor" onherroepelijk is geworden.

Deze herziening is opgesteld om de bouw van een woning ter vervanging van de inmiddels afgebroken bestaande woning op het perceel Kerkstraat 89 in Goor mogelijk te maken.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 26 november 2009 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 7 januari 2010 in werking getreden.

Het bestemmingsplan (inclusief eventueel bijbehorende bijlagen) is voor eenieder in te zien in het gemeentelijk informatiecentrum, de Höfte 7 te Goor (op maandag van 12.00 tot 19.30 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur).
Het plan is tevens in digitale vorm te raadplegen via onze website www.hofvantwente.nl onder het kopje ‘Ruimtelijke plannen’. Hier vindt u de rechtstreekse link naar het onherroepelijke bestemmingsplan:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1735.GOOKerkstraat89-OH10

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.GOOKerkstraat89-/NL.IMRO.1735.GOOKerkstraat89-OH10

U kunt het bestemmingsplan ook digitaal in pdf-formaat inzien:

3 februari 2010.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
H. Kok, burgemeester,
drs. G. Twickler, secretaris.

 

 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-onherroepelijk/goor/kerkstraat-89.html