Bestemmingsplan "Kevelhammerhoek (Goor)" onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 20 december 2012 vastgestelde bestemmingsplan "Kevelhammerhoek (Goor)" onherroepelijk is geworden.

Het plan voorziet in de herziening van (gedeelten van) een aantal verouderde bestemmingsplannen. Het doel is de geldende regelingen te actualiseren, te standaardiseren en te digitaliseren. Het betreft hier een zogenaamd conserverend bestemmingsplan. Dit houdt in dat er geen nieuwe ontwikkelingen in het bestemmingsplan zijn opgenomen. In hoofdlijnen wordt de geldende bestemming of de huidige situatie bestemd.

Het plangebied ligt aan de zuidzijde van de kern Goor. Het gebied wordt globaal begrensd door de noordelijk gelegen spoorlijn Hengelo-Zutphen, de oostelijk gelegen gebieden die in agrarisch gebruik zijn, het zuidelijk gelegen Twentekanaal en het westelijke gelegen bedrijventerrein Haven.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 9 februari 2012 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 22 maart 2012 in werking getreden.

Het bestemmingsplan (inclusief eventueel bijbehorende bijlagen) is voor een ieder tijdens openingstijden in te zien in het gemeentelijk informatie-centrum, de Höfte 7 te Goor.
Het plan is ook digitaal te raadplegen via deze rechtstreekse link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1735.GOOxACTxKevelhamme-OH10

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.GOOxACTxKevelhamme-/NL.IMRO.1735.GOOxACTxKevelhamme-OH10. Deze bestanden kunnen als ondergrond gebruikt worden voor het maken van bijvoorbeeld een bouwplan.

U kunt het bestemmingsplan ook digitaal in pdf-formaat inzien:

4 april 2012.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. J.H.A. Goudt, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-onherroepelijk/goor/kevelhammerhoek.html