Voorbereidingsbesluit gebied Kerkstraat/Wheeme 2021

Voorbereidingsbesluit gebied Kerkstraat, Wheeme en Laarstraat 2021 (Goor).

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken bekend dat de gemeenteraad op 14 september 2021 heeft besloten een voorbereidingsbesluit ex artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening te nemen voor een gebied tussen de Kerkstraat, de Wheeme en de Laarstraat in Goor. 

Dit voorbereidingsbesluit treedt op 15 september 2021 in werking en ligt met ingang van die datum ter inzage. Het voorbereidingsbesluit is in te zien:

Tegen het voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

15 september 2021.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris