Bestemmingsplan "Goor centrum e.o., herziening Wheeme 23 in Goor" onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 14 februari 2012 vastgestelde bestemmingsplan "Goor centrum e.o., herziening Wheeme 23 in Goor" onherroepelijk is geworden.
Het plan is opgesteld om het realiseren van een dienstwoning in het gebouw van de moskee aan de Wheeme 23 in Goor mogelijk te maken.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 23 februari 2012 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 5 april 2012 in werking getreden.

Het bestemmingsplan (inclusief eventueel bijbehorende bijlagen) is voor een ieder tijdens openingstijden in te zien in het gemeentelijk informatie-centrum, de Höfte 7 te Goor.
Het plan is ook digitaal te raadplegen via deze rechtstreekse link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1735.GOxWheeme23-OH10

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.GOxWheeme23-/NL.IMRO.1735.GOxWheeme23-OH10. Deze bestanden kunnen als ondergrond gebruikt worden voor het maken van bijvoorbeeld een bouwplan.

U kunt het bestemmingsplan ook digitaal in pdf-formaat inzien:

25 april 2012.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. J.H.A. Goudt, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-onherroepelijk/goor/wheeme-23.html