Bestemmingsplan "Goor Centrum e.o., herziening Wijnkamp 38-42" onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 5 november 2013 vastgestelde bestemmingsplan "Goor Centrum e.o., herziening Wijnkamp 38-42" onherroepelijk is geworden.

Het plan voorziet in een wijziging van de voor de percelen Wijnkamp 38, 40 en 42 geldende detailhandelsbestemming in een woonbestemming  ten behoeve van de verbouw van het pand Wijnkamp 38/40 tot een burgerwoning.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 14 november 2013 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 28 december 2013 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:
- tijdens openingstijden in het gemeentelijk informatie-centrum, de Höfte 7 te Goor;
- op onze website www.hofvantwente.nl onder het kopje ‘Ruimtelijke plannen’;
- via deze rechtstreekse link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1735.GOxWijnkamp3842-OH10.

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.GOxWijnkamp3842-/NL.IMRO.1735.GOxWijnkamp3842-OH10. Deze bestanden kunnen als ondergrond gebruikt worden voor het maken van bijvoorbeeld een bouwplan.

U kunt het bestemmingsplan ook digitaal in pdf-formaat inzien:

22 januari 2013.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-onherroepelijk/goor/wijnkamp-38-42.html