Needsestraat ong

Bestemmingsplan "Hengevelde, wijzigingsplan Needsestraat ongenummerd" onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken bekend dat het door haar bij besluit van 16 oktober 2012 vastgestelde bestemmingsplan "Hengevelde, wijzigingsplan Needsestraat ongenummerd" onherroepelijk is geworden.

Dit wijzigingsplan is opgesteld om de bouw van één woning op een perceel gelegen nabij de Needsestraat 2 planologisch mogelijk te maken. 

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 25 oktober 2012 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 6 december 2012 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

19 december 2012.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. J.H.A. Goudt, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.