Wegdam eo

Bestemmingsplan "Bedrijventerrein 't Wegdam e.o." onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 12 juni 2012 vastgestelde bestemmingsplan "Bedrijventerrein 't Wegdam e.o. (Hengevelde)" onherroepelijk is geworden.

Het plan voorziet in de herziening van (gedeelten van) een aantal verouderde bestemmingsplannen. Het doel is de geldende regelingen te actualiseren, te standaardiseren en te digitaliseren. Het betreft hier een zogenaamd conserverend bestemmingsplan. Dit houdt in dat er geen nieuwe ontwikkelingen in het bestemmingsplan zijn opgenomen. In hoofdlijnen wordt de geldende bestemming of de huidige situatie bestemd.

Het plan heeft betrekking op het bedrijventerrein ’t Wegdam te Hengevelde en de aansluitende bedrijfsterreinen ten zuiden van de Goorsestraat (hierna aangeduid als 'plangebied'). Het plangebied ligt aan de noordwestrand van Hengevelde. De west- en de noordzijde van het plangebied worden begrensd door het landelijk gebied, de oostzijde door de Wethouder Goselinkstraat en aan de zuidzijde door de woonpercelen aan de Bekkampstraat, Eeftinkstraat, De Klomp en Het Uding. 

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 28 juni 2012 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 9 augustus 2012 in werking getreden.

Het bestemmingsplan (inclusief eventueel bijbehorende bijlagen) is voor een ieder tijdens openingstijden in te zien in het gemeentelijk informatie-centrum, de Höfte 7 te Goor.
Het plan is ook digitaal te raadplegen via deze rechtstreekse link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1735.KNxHENxACTWDx-OH10

5 september 2012.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. J.H.A. Goudt, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.