Reparatieregeling II

Bestemmingsplan "Reparatieregeling II" onherroepelijk.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 8 februari 2011 vastgestelde bestemmingsplan "Reparatieregeling II" onherroepelijk is geworden.

Het plan voorziet in de doorvertaling van het gemeentelijk archeologiebeleid in de geldende bestemmingsplannen. Het duurt nog enkele jaren voordat alle bestemmingsplannen volgens de gemeentelijke standaardregels zijn opgesteld dan wel zijn geactualiseerd.
‘Reparatieregeling II’ zorgt ervoor dat in de periode tot het moment dat alle bestemmingsplannen voldoen aan de gemeentelijke standaardregels, waaronder de standaardregels op het gebied van archeologie, deze bestemmingsplannen zijn voorzien van een actuele regeling ter bescherming van de archeologische waarden.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 17 februari 2011 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 31 maart 2011 in werking getreden.

Het bestemmingsplan (inclusief eventueel bijbehorende bijlagen) is voor eenieder in te zien in het gemeentelijk informatiecentrum, de Höfte 7 te Goor (op maandag van 12.00 tot 19.30 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur).
Het plan is tevens in digitale vorm te raadplegen via deze rechtstreekse link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1735.ReparII-OH10

13 april 2011.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. J.H.A. Goudt, burgemeester,
G. van Hofwegen, secretaris a.i.