Burg. Beaufortplein 5

Bestemmingsplan "Markelo-West, herziening  Burgemeester Beaufortplein 5" onherroepelijk.

Op 29 mei 2018 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Markelo-West, herziening  Burgemeester Beaufortplein 5" vastgesteld.

Er is een verzoek ingediend om het perceel aan Burgemeester Beaufortplein 5 te Markelo te herontwikkelen. Het concrete voornemen bestaat uit het slopen van het bestaande bedrijfsgebouw en op het perceel 17 (zorg)appartementen te realiseren. Om deze ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken is deze herziening opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 7 juni 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 19 juli 2018 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

1 augustus 2018.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.