Grotestraat 11

Bestemmingsplan "Markelo-West, herziening Grotestraat 11" onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maakt bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 20 december 2016 vastgestelde bestemmingsplan "Markelo-West, herziening Grotestraat 11" onherroepelijk is geworden.

Het plan voorziet in de sloop en nieuwbouw op het perceel Grotestraat 11 en het naastgelegen weiland. Op de locatie worden 14 appartementen en 3 winkelruimten gerealiseerd.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 29 december 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 9 februari 2017 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

22 februari 2017.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. B. Marinussen, secretaris a.i.