Grotestraat 2

Bestemmingsplan "Markelo-West, herziening Grotestraat 2 Markelo" onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maakt bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 14 februari 2017 vastgestelde bestemmingsplan "Markelo-West, herziening Grotestraat 2 Markelo" onherroepelijk is geworden.

Aan de Grotestraat 2 te Markelo bevindt zich het terrein van de voormalige kaasfabriek Coberco. Het terrein is al enige tijd niet meer als zodanig in gebruik en sinds een aantal jaar in eigendom van de gemeente Hof van Twente en is gelegen in het centrum van Markelo.

De gemeente heeft aan de inwoners van Markelo gevraagd om te bedenken hoe het terrein ingericht moet worden. De inwoners zijn hier zelf mee aan de slag gegaan en hebben met elkaar een plan gemaakt, Plan mooi Markelo. De inwoners hebben met elkaar de bouwstenen voor het plan opgesteld. Aan de hand van die bouwstenen zijn de schetsontwerpen opgesteld. Hieruit blijkt dat een deel van de bestaande bebouwing wordt gesloopt. Het terrein wordt ingericht als een 'parkachtige omgeving' met groen en pleinvoorzieningen. Een deel van de bebouwing blijft staan en krijgt een nieuwe functie. In dit bestemmingsplan wordt duidelijk welke voorzieningen mogelijk zijn.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 9 maart 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 20 april 2017 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

17 mei 2017.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. B. Marinussen, secretaris a.i.