Herikeresweg

Bestemmingsplan "Herikeresweg, Markelo".

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 31 maart 2009 vastgestelde bestemmingsplan "Herikeresweg, Markelo" onherroepelijk is geworden.
Het plan is opgesteld ten behoeve van het realiseren van 28 woningen op de locatie van het voormalig autobedrijf Smale aan de Herikeresweg te Markelo.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 25 mei 2009 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 7 juli 2009 in werking getreden.

26 augustus 2009.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
H. Kok, burgemeester,
drs. G. Twickler, secretaris.