Markelo-Oost

Bestemmingsplan "Markelo-Oost" onherroepelijk.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken bekend dat het bestemmingsplan "Markelo-Oost" onherroepelijk is geworden.

Het plan voorziet in een herziening van de geldende bestemmingsplannen voor de woonwijken Beusbergen, Koekoek en Anholtskamp. Het gebied wordt grofweg begrensd door de Rijssenseweg, het Beukenlaantje, de Helpeweg, de Prinses Beatrixstraat en de Prinses Irenestraat. Doel is de geldende verouderde bestemmingsplannen te actualiseren, te standaardiseren en te digitaliseren.

De goedgekeurde plan heeft met ingang van 6 december 2007 gedurende zes
weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, te weten 17 januari 2008 in werking getreden.

30 januari 2008.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
H. Kok, burgemeester,
A.J. Kranenberg, (loco)secretaris.