Rijssenseweg 1

Bestemmingsplan "Markelo-West, herziening  Rijssenseweg 1 Markelo" onherroepelijk.

Op 29 mei 2018 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Markelo-West, herziening  Rijssenseweg 1 Markelo" vastgesteld.

Er is een verzoek ingediend om op het perceel Rijssenseweg 1 te Markelo de vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing te slopen, de bestaande woning uit te breiden en 3 woningen toe te voegen. Om deze ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken is deze herziening opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 7 juni 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 19 juli 2018 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

1 augustus 2018.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.