Rijssenseweg 6

Bestemmingsplan "Markelo-Oost partiële herziening Rijssenseweg 6" (onherroepelijk).

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 24 juni 2008 vastgestelde en het bij besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 5 september 2008, kenmerk 2008/0130006 goedgekeurde bestemmingsplan "Markelo-Oost, partiële herziening Rijssenseweg 6 onherroepelijk is geworden.

Op grond van het geldende bestemmingsplan "Markelo-Oost" mogen op het betreffende perceel (gelegen naast Rijssenseweg 6) zes woningen worden gerealiseerd. Omdat het plan qua situering van de woningen en maatvoering niet binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan past, is deze partiële herziening opgesteld.

Het plan heeft met ingang van 18 september 2008 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, te weten 30 oktober 2008 in werking getreden.

5 november 2008.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
H. Kok, burgemeester,
drs. G. Twickler, secretaris.