Structuurvisie Markelo

Gewijzigde vaststelling “Structuurvisie Markelo”.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken bekend dat de gemeenteraad op 9 februari 2010 de “Structuurvisie Markelo” gewijzigd heeft vastgesteld.
De structuurvisie geeft een beeld van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in de kern Markelo.

De ontwerp-structuurvisie heeft met ingang van 5 november 2009 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Ten aanzien van de ontwerp-structuurvisie zijn overlegreacties en zienswijzen ingediend die er toe hebben geleid dat de visie op onderdelen is aangepast. Daarnaast is er een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd.

De vastgestelde structuurvisie (inclusief bijbehorende bijlagen) ligt ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum, de Höfte 7 te Goor (op maandag van 12.00 tot 19.30 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur).

De visie is ook digitaal te raadplegen via deze rechtstreekse link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1735.KNxMKLxstrucvisie-vs10

Tegen de vaststelling is geen bezwaar of beroep mogelijk.

12 mei 2010.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
H. Kok, burgemeester,
drs. G. Twickler, secretaris.