Omgevingsvergunning - activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren

Een omgevingsvergunning voor de activiteit "werk of werkzaamheden uitvoeren" (voorheen aanlegvergunning) is opgenomen in het bestemmingsplan en geeft toestemming om in gebieden met landschappelijke, archeologische of cultuurhistorische waarden onder andere: wegen aan te leggen, sloten te graven of te dempen, bomen te planten/te rooien en grond op te hogen/af te graven. De bedoeling is het aangewezen gebied te beschermen tegen ongewenste ontwikkelingen. In het bestemmingsplan staat wanneer een vergunning nodig is en wat daarvoor de toetsingscriteria zijn.

Voordat u een aanvraag indient adviseren wij u om vooroverleg te plegen met de gemeente. Een omgevingsvergunning voor de activiteit "werk of werkzaamheden uitvoeren" vraagt u aan via het omgevingsloket en in ieder geval zijn de volgende gegevens vereist:

  • tekeningen van de bestaande en nieuwe situatie;
  • doorsnedes;
  • kadastrale situatie;
  • kleurenfoto's;
  • rapporten.