Erkennen kind

Door een kind te erkennen neemt u het wettelijk ouderschap op u. Een erkenning regelt u door een afspraak te maken met de publieksbalie. 

Bent u een man of vrouw en bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder van uw kind? Dan kunt u toch officieel het ouderschap van het kind op u nemen. Dit wordt erkenning genoemd. 

Van de erkenning wordt een akte opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij erkenning ontstaat er een juridische band tussen de moeder waaruit het kind niet geboren is of de vader en het kind: de familierechtelijke betrekking.

Een erkenning regelt u door een afspraak te maken met de Publieksbalie. Dit kunt u online doen of telefonisch via 0547 – 85 85 85.

  • Geldig identiteitsbewijs van de erkenner en de moeder (of een kopie hiervan).
  • Toestemming van de moeder waaruit het kind is of wordt geboren, zelf geschreven of in persoon.
  • Om het kind de achternaam van de vader of de moeder waaruit het kind niet is of wordt geboren te geven, moet de moeder of de moeder waaruit het kind is of wordt geboren meekomen (alleen bij het eerste kind uit dezelfde relatie).

Het erkennen van een kind is kosteloos. Er worden wel kosten in rekening gebracht voor het afschrift van de akte erkenning ongeboren vrucht. Deze kosten bedragen € 15,70.

 

Een erkenning tijdens de zwangerschap wordt een erkenning ongeboren vrucht genoemd. Dit heeft als voordeel dat het wettelijk ouderschap op dat moment al vastgelegd is. Ook kan dan de achternaam van het kind al vastgelegd worden.

Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte, tenzij er al een vader of moeder waaruit het kind niet geboren is in de geboorteakte van het kind vermeld staat. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder waaruit het kind is geboren schriftelijk toestemming geven. Vanaf 12 jaar moet ook het kind zelf schriftelijke toestemming geven voor de erkenning. 

Het is belangrijk dat ouders, waar mogelijk gezamenlijk het gezag over de kinderen uitoefenen en dat beiden nauw betrokken zijn bij de verzorging en opvoeding van de kinderen. Tot 1 januari 2023 is er alleen automatisch gezamenlijk gezag als kinderen binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap worden geboren. Bent u niet gehuwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap, dan moet u het gezamenlijk gezag zelf regelen bij de rechtbank. U kunt dit (digitaal) aanvragen bij de griffier van de rechtbank.

Deze manier van het aanvragen van erkenning en gezag sluit onvoldoende aan bij de samenleving. Inmiddels worden meer dan de helft van de eerstgeboren kinderen geboren buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Uit deze groep ouders regelt een op de drie het gezamenlijk gezag niet. De overheid wil het verkrijgen van gezag vereenvoudigen voor alle ouders.

Wanneer is het gezamenlijk gezag van belang?

Het is belangrijk om gezamenlijk gezag goed te regelen. Dit kan anders voor vervelende situaties zorgen voor u en uw kind. Dit is van belang bij:

  • Het doorgeven van een verhuizing of aanvragen van een reisdocument
  • Het reizen met minderjarigen naar het buitenland
  • Een juiste berekening van toeslagen
  • De inschrijving voor een kinderdagverblijf en school
  • Het maken van medische beslissingen en de inzage in een medisch dossier
  • Ingrijpen bij een onveilige gezinssituatie
  • Het overlijden van de ouder die het gezag heeft

Vanaf 1 januari 2023 is de wet gewijzigd; gezamenlijk gezag door erkenning

Ongehuwde en niet geregistreerde ouders ervaren het vaak als een drempel om zelf het gezamenlijk gezag te regelen. Dit heeft als risico dat men het gezamenlijk gezag niet aanvraagt. De overheid vindt het belangrijk dat het verkrijgen van gezamenlijk gezag zo laagdrempelig mogelijk wordt georganiseerd.

Daarom is per 1 januari 2023 de wet gewijzigd. In de wet is vastgelegd dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners bij het erkennen van hun kind automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank. Voor kinderen die erkend zijn voor 1 januari 2023 verandert er niets door de wetswijziging. Zij vallen nog onder de oude wetgeving. Dat betekent dat ouders het gezamenlijk gezag alsnog apart moeten regelen.

Hoe vraag ik gezag aan?

Wanneer uw kind is erkend, maar u nog niet samen het gezag heeft, kunt u samen online een gezamenlijk verzoek indienen bij de rechtbank. Dit is eenvoudig, gratis en duurt slechts 10 minuten. In de meeste gevallen geldt dat daarna de erkenner het gezamenlijk gezag met de moeder over het kind krijgt. Klik hier om het gezamenlijk gezag online aan te vragen. 

Overgangsregeling

Is uw kind erkend voor 1 januari 2023 maar na deze datum geboren? Dan moet degene die het kind heeft erkend nog steeds apart met de moeder het gezamenlijk gezag aanvragen.

Wat betekent het hebben van gezag?

Het gezag over een kind brengt meer rechten en plichten met zich mee dan alleen het ouderschap. Wanneer een ouders het gezag heeft, heeft diegene ook daadwerkelijk het recht en de plicht om het kind te verzorgen en op te voeden. Dit is dus uitgebreider dan alleen een recht op omgang en een verantwoordelijkheid voor het (mee-)betalen aan de verzorging en opvoeding van kinderen. Gezaghebbenden kunnen ook belangrijke beslissingen nemen over het kind. Denk hierbij aan een schoolkeuze, medische beslissingen, een verhuizing of het aanvragen van een reisdocument en een vakantie naar het buitenland. Een ouder die alleen het gezag heeft, heeft bij het nemen van deze beslissingen geen toestemming nodig van de andere ouder zonder gezag.

In deze flyer vindt u ook de informatie over het gezamenlijk gezag door erkenning.