Bezwaar indienen

Bent u het niet eens met uw aanslag of beschikking dan kunt u binnen zes weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar indienen. Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via 0547 – 85 85 85 om de gegevens door te nemen. Een telefoontje kan al veel vragen oplossen.

Voorwaarden

Uw bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

  1. Uw naam en adres;
  2. de aanslag(en) en/of beschikking(en) waartegen u bezwaar maakt;
  3. waarom u hiertegen bezwaar maakt;
  4. de datum van indienen van uw bezwaarschrift;
  5. uw handtekening.

Uitstel van betaling

Als u een bezwaarschrift indient wordt er, voor het bedrag waartegen u bezwaar maakt, uitstel van betaling verleend. In de ontvangstbevestiging die u van ons krijgt staat de hoogte van dit bedrag vermeldt. 

Afhandelingstermijn van uw bezwaarschrift

De gemeente hoort een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen in het jaar waarin het bezwaarschrift is ontvangen door de gemeente. Is de periode tussen de ontvangst van het bezwaarschrift en het einde van het jaar korter dan 6 weken, dan geldt een beslistermijn van 6 weken.

Indienen bezwaarschrift

U kunt uw bezwaar digitaal indienen via de digitale belastingbalie. U kunt uw bezwaar ook schriftelijk via het bezwaarformulier of door middel van een brief indienen. Het ingevulde formulier of uw brief kunt u per post versturen naar: Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/gemeentelijke-belastingen/bezwaar-indienen.html