Leerplicht

Alle kinderen die in Nederland wonen zijn verplicht om van hun vijfde tot hun achttiende verjaardag naar school te gaan. De leerplicht is vastgelegd in de Leerplichtwet. 

Soms zijn er redenen waarom een kind niet naar school kan. Dat kan zijn als een kind ziek is. De ouder(s)/verzorger(s) dienen dit meteen op de dag zelf nog aan de schoolleiding van de school van het kind te melden.

Naast de reguliere schoolvakanties kan het voorkomen dat men verlof wil aanvragen voor een (leerplichtig) kind. Dit dient tenminste 6 weken schriftelijk voor de datum van het gevraagde verlof te gebeuren.

Verlof buiten schoolvakanties

De regels voor het verlenen van verlof zijn bekend bij de directeur van de school van uw kind. Bij gewichtige omstandigheden of wegens een speciaal beroep van één van de ouders kan er in bijzondere gevallen verlof worden verleend, indien dit tijdig is aangevraagd. 

Kwalificatieplicht 16+

Leerplicht geldt voor alle kinderen van 5 tot en met 16 jaar. Direct na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht eindigt als een leerling een startkwalificatie heeft gehaald of 18 jaar is geworden. Een startkwalificatie heb je als je een HAVO of VWO diploma hebt behaald of tenminste een MBO niveau II. 

Indien na het bereiken van de 18 jaar nog niet is voldaan aan de normen voor een startkwalificatie zal een leerling tot zijn/haar 23e gevolgd worden door de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie. Dit wordt voor onze gemeente uitgevoerd door de afdeling RMC van Gemeente Hengelo. Zij komen in actie, als een leerling zonder hiervoor genoemd diploma de school voortijdig verlaat.

Leerplichtambtenaar

Als er vragen zijn met betrekking tot de Leerplicht kunt u terecht bij onze Leerplichtambtenaar. Hij is werkzaam in het Team Jeugd van onze Gemeente.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/kinderen-jeugd-en-jongeren/leerplicht.html