Scholenvisie

Op basis van prognoses zal het bevolkingsaantal in Hof van Twente de komende jaren dalen. Ook het aantal basisschoolleerlingen loopt terug. De ‘Scholenvisie Hof van Twente’ geeft antwoord op de vraag hoe de kwaliteit van het onderwijs kan worden geborgd en voor de lange termijn kan worden verbeterd in relatie tot het dalend aantal leerlingen.

De gemeente Hof van Twente en de schoolbesturen Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente, Stichting Katholiek Onderwijs Midden Twente, Stichting MarCanT Onderwijs, Stichting Keender en Stichting Nutsbasisschool Delden hebben in nauw overleg een Scholenvisie laten opstellen die een doorkijk geeft hoe het basisonderwijs in Hof van Twente op de lange termijn vitaal en kwalitatief geborgd kan blijven. Het plan schetst de mogelijke ontwikkelingen van het onderwijs en de onderwijshuisvesting tot 2022 met een doorkijk voor de lange termijn naar 2032. In het huisvestingsplan dat onderdeel is van de scholenvisie is het lange termijnperspectief vertaald in een gewenst en realistisch onderwijsvoorzieningen aanbod voor het basisonderwijs.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/kinderen-jeugd-en-jongeren/scholenvisie.html