Nieuws

Uitbreiding bedrijventerrein Zenkeldamshoek

Vanaf 22 september ligt er een nieuw bestemmingsplan zes weken ter inzage, het plan
is bedoeld voor de uitbreiding van het bedrijventerrein in Goor. Aangezien de huidige 
uitgifte zeer voorspoedig verloopt is dit noodzakelijk. Het terrein van 7 ha. groot moet 
ruimte bieden aan lokale bedrijvigheid. De nieuwe uitbreiding ligt tussen de 
Zomerweg en de Entersestraat. (Zie onderstaand kaartje)

De ontwikkelingslocatie is in handen van Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek
(OMZ), een samenwerkingsverband tussen de gemeente Hof van Twente en BNG 
Gebiedsontwikkeling, die nu ook de ontwikkeling en verkoop van de bedrijfskavels voor haar 
rekening neemt.

Bart Greven van OMZ geeft aan dat de uitbreiding noodzakelijk is nu er nog maar beperkt 
ruimte is op het bestaande terrein. ‘Afgelopen jaar hebben we veel lokale ondernemers 
kunnen helpen om door te groeien. Zo zijn er recent percelen verkocht aan DaWo, Hodes, 
Idevealop, DigiSign, RTT en een aantal kavels voor bedrijfshallen voor kleine ondernemers. 
Ook zal Bouwhuis Baktotaal komend jaar starten met de bouw van een groot logistiek 
centrum op het middenterrein.’

De groei en doorontwikkeling van de lokale bedrijven is ook voor het college van B&W een 
belangrijke reden om enthousiast te zijn over de uitbreiding, zegt wethouder Meulenkamp. 

‘De meeste kavels worden gekocht door bedrijven die al in Goor zitten, vaak zelfs al op 
Zenkeldamshoek aanwezig zijn. Deze bedrijven doen het dus heel goed op deze locatie en 
willen hier graag blijven ondernemen, maar hebben meer ruimte nodig. Door de 
ondernemers hier goed te bedienen zorgen we voor behoud van onze bedrijvigheid en groei 
van werkgelegenheid in onze gemeente.’

De gewenste uitbreiding zal ruimte gaan bieden aan ca 50.000 m2 uit te geven bedrijfsgrond
voor reguliere bedrijvigheid, welke ingepast wordt in de groene omgeving. Daarnaast is er 
rondom de rotonde ruimte gereserveerd voor voldoende waterberging en is het ontwerp 
afgestemd met de omgeving.

Wanneer de gemeenteraad het bestemmingsplan eind van het jaar vaststelt, dan kan in 
2022 gestart worden met het bouwrijp maken van het terrein. De eerste bedrijven hebben 
zich al gemeld voor deze locatie, die zouden dan eind 2022 kunnen starten met de bouw.