Sociaal Economische Visie

Hof van Twente is een gemeente met een gevarieerde sociaal-economische structuur waar volop ruimte is voor bedrijven en ondernemers om zich te vestigen. De gemeente zet in op nieuwe initiatieven en vooruitstrevende ideeën op het gebied van arbeidsparticipatie, duurzaamheid, retail en vrijetijdseconomie en biedt ondernemers een klantgerichte en op behoefte gefocuste dienstverlening. 

De missie volgens de SEV

Vanuit een nauwe samenwerking willen we als ondernemers en gemeente Hof van Twente een gezond economisch klimaat stimuleren, inclusief leefbaarheid, werkgelegenheid en een hoog voorzieningenniveau. Dat doen we onder andere door de lokale behoefte per kern zo goed mogelijk te faciliteren met concrete acties waar écht behoefte aan is. Door deze sociaal-economische visie en het actieplan uit te voeren krijgt Hof van Twente een duidelijk economisch profiel. Meetbare doelen waarvoor draagvlak is bij ondernemers staan voorop en de nadruk ligt op ‘doen’.

De speerpunten zijn:

  1. Een sterke detailhandelsstructuur
  2. Verruiming van de mogelijkheden van de vrijetijdseconomie
  3. Ondernemend buitengebied
  4. Hoogwaardige bedrijventerreinen
  5. Versterking duurzaam karakter
  6. Verbetering arbeidsparticipatie

Het uitgebreide plan met de doelstellingen is hier te vinden.

Arbeidsparticipatie

Betaald werk voor elke inwoner van Hof van Twente is het na te streven doel. Werk kan gezien worden als een voorliggende voorziening voor zorg. Immers mensen die zich goed voelen en die een goed sociaal netwerk hebben, hebben minder snel zorg nodig. Lokale ondernemers zijn hierbij belangrijke partners. De toenemende werkloosheid, de nieuwe doelgroepen binnen de Participatiewet en steeds meer uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt vragen, naast de huidige initiatieven op regionaal en sub-regionaal niveau, om een sterke lokale aanpak. 

We willen daarbij op lokaal niveau een samenwerking realiseren tussen gemeente en bedrijfsleven onder de noemer “lokaal doen wat lokaal kan”. We gaan daarbij voor een toename in de netto participatiegraad (van 2012 66,7% naar 68% in 2018 en naar 72% in 2030). Hofwerkt speelt daar een belangrijke rol in.

Werkloosheid

De meest actuele cijfers over werkloosheid vindt u in de Twentse arbeidsmarktmonitor van april 2017. Zie ook het nieuwsbericht Werkloosheid Hof van Twente loopt flink terug (26 april 2017).


 

Uit de onderstaande tabel blijkt dat Hof van Twente goed scoort als het gaat om arbeidsparticipatie. De uitdaging is om nog meer mensen aan passend werk te helpen bij werkgevers die de toegevoegde waarde hiervan inzien en kansen willen pakken.

Hofwerkt

Vanuit Hofwerkt worden matches tussen het bedrijfsleven en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gemaakt. In de onderstaande monitor is te vinden hoeveel matches er gerealiseerd zijn ten opzichte van de doelstelling.

Meer informatie over werk, inkomen, economie en bedrijvigheid kunt u vinden via de website van Waar staat je gemeente. Selecteer eerst gemeente Hof van Twente.  

Vrijetijds economie

Cijfers over VTE in  Twente (Bron: Twente Marketing)


Uit onderzoek naar verblijfsrecreatie in gemeente Hof van Twente blijkt dat het aantal overnachtingen de laatste 4 jaar is toegenomen.

Het volledige onderzoek "Vitale Verblijfsrecreatie Hof van Twente" leest u hier.

In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van het aantal overnachtingen te zien. Vooral de groepsaccommodaties en particuliere huur van bungalows laten de laatste jaren een enorme groei zien.

Bron: factsheet regiomonitor 2016 (uitgever: Twente. Landgoed van Nederland)

Provincie Overijssel is verantwoordelijk voor cijfers over bedrijven en banen in de vrije tijdseconomie in Hof van Twente.

Duurzaamheid

De ambitie van Hof van Twente is om in 2035 energieneutraal te zijn. Mooie initiatieven ontstaan vanuit inwoners in alle kernen om te besparen, duurzaam op te wekken of anders met afval om te gaan. Volgens landelijk beleid moeten we in 2050 aardgasloos zijn. Als we de besparingen doorzetten zoals we nu doen, gaan we dat niet halen. Kortom, we zijn op de goede weg, maar we moeten het nog veel beter doen! We moeten meer besparen, meer duurzaam opwekken en de komende jaren hard werken aan een daling van het gasverbruik.

Meer informatie over de ontwikkelingen is te vinden op www.hofkracht.nl.

Waar de Hof staat vergeleken met Overijssel als het gaat om duurzame ambities en zonne-energie, is te vinden in onderstaande afbeeldingen. 

Bron: waarstaatjegemeente.nl

Onder andere naar aanleiding van de Duurzaamheidsprijs zijn er allerlei projecten gestart vanuit inwoners van Hof van Twente. 

Retail

Het doel is om binnen de gemeentegrens meer omzet te realiseren. Op deze manier houden we de winkels en voorzieningen in stand voor onze eigen inwoners en toeristen. Daarnaast is omzet nodig om de werkgelegenheid in deze sector te behouden of uit te breiden.

We richten ons op drie sectoren:

  • De eigen inwoner, die willen we meer laten besteden bij de eigen ondernemers.
  • Inwoners van omliggende gemeenten, die willen we verleiden om meer in te kopen binnen onze gemeente.
  • De toerist, door meer toeristen naar de Hof te halen via het VTE-actieplan komt er ook meer omzet bij onze ondernemers. Juist deze extra groep kan tijdens het seizoen zorgen dat onze winkels en voorzieningen het hele jaar door in stand blijven.

De Hofpas is één van de middelen die wordt ingezet om de loyaliteit te vergroten. Meer informatie is te vinden op www.hofpas.nl.

Er is overlap met de pijler Vrijetijds Economie, daarin wordt dan ook zoveel mogelijk samenwerking gezocht en aangesloten bij de resultaten vanuit de Branding voor Hof van Twente.

 

 

 

Economisch Sterk

Bureau Louter onderzoekt elk jaar de economische toplocaties en maakt een ranglijst van de 388 Nederlandse gemeentes. Hieronder de positie van onze gemeente.

Koopstromenonderzoek  

Voor detailhandel in Hof van Twente ligt de uitdaging om per centrumgebied te bepalen welke detailhandel gestimuleerd kan worden gezien het specifieke karakter van deze kern. Daarbij kan de detailhandel een betere economische basis krijgen als deze gecombineerd wordt met andere thema’s, zoals: de vrijetijdseconomie, duurzaamheid of het buitengebied, zodat deze sectoren elkaar versterken. Het winkelaanbod moet aantrekkelijk zijn om bezoekers te trekken, te binden en te laten spenderen. 

In 2017 wordt de Hofpas geïntroduceerd: een loyaliteitskaart om uitgaven binnen de gemeente te stimuleren en tegelijkertijd verenigingen, goede doelen en vrijwilligersorganisaties financieel te ondersteunen.

Waar in Hof van Twente doen inwoners dagelijkse en niet-dagelijkse boodschappen? Deze informatie vindt u in het koopstromenonderzoek.

Leegstaande panden

De leegstand in de gemeente neemt weer af.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/sociaal-economische-visie.html