Programmabegroting 2023

"Aan de slag met Actief Noaberschap"

Bestuurlijk verantwoordelijk:

College van B & W Hof van Twente

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling bedrijfsvoering & concernstaf

Vastgesteld door de gemeenteraad:

9 november 2022

Programmabegroting 2023

Programmabegroting 2023: Actief Noaberschap

Na de verkiezingen in maart is de Visie Actief Noaberschap 2022-2026 opgesteld. Hierin staat op hoofdlijnen beschreven welke ontwikkelingen er zijn in de samenleving en hoe de gemeente daarmee wil omgaan. Die plannen worden concreet gemaakt in de Programmabegroting 2023. Hier staat in wat de gemeente komende jaren gaat doen, hoeveel geld dat kost en hoe de gemeente dat gaat betalen. Gelukkig kunnen we een sluitende begroting aanbieden. Dat betekent dat inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn. Daarnaast kunnen we ook komend jaar investeren in onze gemeente. Daar is geld voor dankzij het beleid van de afgelopen jaren en een paar financiële meevallers. 

De Programmabegroting 2023 wordt gemaakt door de gemeente. De burgemeester en de wethouders leggen dat stuk dan voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad vergadert hierover en beslist over de begroting. Dat is gebeurd in de gemeenteraadsvergadering van 7 en 9 november. De gemeenteraad was unaniem akkoord met de Programmabegroting 2023. De raad heeft tijdens de vergadering een aantal ideeën besproken die nog niet in de Programmabegroting zitten. Deze worden meegenomen bij het uitwerken van de thema’s die u vindt op de volgende pagina’s.

Nieuw beleid

In de programmabegroting 2023 staan een paar onderwerpen waarvoor extra geld is vrijgemaakt. Zo worden de komende jaren kunstgrasvelden vervangen en wordt bij het zwembad in Markelo het buitenbad, de berging en het parkeerterrein aangepast. Ook is besloten om extra geld uit te trekken voor schuldhulpverlening en om een noodplan energie-armoede in te stellen.

Verder worden er een aantal onderzoeken opgestart: naar de verplaatsing van ABZ in Markelo, naar nieuwe multifunctionele accommodaties en een onderzoek naar de cultuur- en welzijnssector. Tot slot was er meer geld nodig om digitale dienstverlening, communicatie en veiligheid verder te kunnen ontwikkelen.
In het verleden is al besloten om te bezuinigen op welzijnssubsidies. Deze bezuinigingen worden nog enkele jaren uitgesteld tot 2027.

De oorlog in Oekraïne veroorzaakt veel menselijk leed. Het is hartverwarmend dat ook in Hof van Twente, met de inzet van vele vrijwilligers en professionals, Oekraïners worden opgevangen. Hof van Twente heeft enkele opvangvoorzieningen gerealiseerd. Wij verwachten dat dit ook in 2023 nog nodig zal zijn.

Oorlog in Oekraïne en hoge inflatie

Tegelijk merken we dat steeds meer mensen in financiële problemen komen door de stijgende prijzen van energie, grondstoffen en voedsel. De ongekend hoge inflatie van de afgelopen maanden leidt tot een koopkrachtdaling bij huishoudens.

Gemeentelijke belastingen

De gemeente heft elk jaar woonbelastingen. Dat zijn drie bedragen: onroerendezaakbelasting (OZB), Rioolheffing en Afvalstoffenheffing. De gemiddelde woonlasten voor een huishouden met een 140 liter restafvalcontainer komen voor 2023 uit op € 919. Huishoudens met een grote 240 liter restafvalcontainer komen uit op € 968. Daarmee stijgen de totale lasten in 2023 met ruim 5%.

Programmabegroting 2023: Actief Noaberschap in zes thema's

In de Programmabegroting kijkt de gemeente vooruit naar de uitgaven die al bekend zijn voor het komende jaar. Daarnaast heeft de gemeente ambities voor de komende jaren. Die staan beschreven in de Visie Actief Noaberschap en zijn uitgewerkt in zes thema’s. De gemeente heeft de ambitie om in totaal € 8,6 miljoen te investeren in deze thema’s. Een aantal projecten is al bedacht, maar er kunnen komende jaren ook projecten aan worden toegevoegd.

1. Sociaal Domein

Vanuit de visie “De Gezonde Verbinding” werkt de gemeente aan het welzijn en geluk van onze inwoners. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn preventief werken, positieve gezondheid en eigen verantwoordelijkheid van inwoners. Dit vraagt om tijd en veel overleg en samenwerking met partners.

2. Agrarische sector

We gaan onze agrariërs helpen om kansen te benutten die gericht zijn op nieuwe verdienmodellen. Dat willen we doen met gerichte pilots en projecten. Hierbij kijken we vooral naar samenhang met andere thema’s zoals klimaatverandering, biodiversiteit en energietransitie. Het doel is om agrariërs maatwerk te bieden.

3. Ondernemen

De economie in Hof van Twente heeft zich afgelopen jaren positief ontwikkeld. Samen met ondernemersverenigingen zijn projecten gestart en uitgevoerd. Dit willen we de komende jaren voortzetten. Innovatie is hierbij een belangrijk thema.

4. Veiligheid

Ons doel is een veilige en leefbare gemeente zijn, waar ondernemers en bezoekers zich veilig voelen. Dit willen we bereiken met projecten gericht op gebieden (bijv. buitengebied) en personen (bijv. aanpak verwarde personen, huiselijk geweld). We doen dit in nauwe samenwerking met sociale partners, politie en justitie.

5. Duurzaamheid

Hof van Twente wil in 2035 energieneutraal zijn. Dat betekent dat er net zo veel energie wordt opgewekt als gebruikt. Er zijn al veel projecten in gang gezet. Er zijn ook nieuwe, zoals Buurtenergie. Hiermee krijgen buurten de kans om samen duurzaam energie op te wekken en de inkomsten te gebruiken om hun buurt te verbeteren.

6. Wonen

De visie ‘Actief Noaberschap’ zet in op ruimte voor woningbouw in alle kernen. We zetten in op extra woningen voor starters, ouderen en bijzondere doelgroepen zoals statushouders, asielzoekers, woonwagenbewoners. Voor spoedzoekers willen we met flexwoningen woonruimte kunnen bieden. Maatwerk dus.