Evenementenvergunning

Wanneer u niet kunt volstaan met een melding, dan moet u een evenementenvergunning aanvragen.

Wat zijn vergunningsplichtige evenementen?

Alle evenementen die niet onder een melding vallen zijn vergunningsplichtig, met uitzondering van het volgende:

  • Evenementen die plaatsvinden binnen een inrichting in de zin van de Drank- en Horecawet. Wordt hier wel live-muziek ten gehore gebracht, dan moet het horecabedrijf hiervoor een Melding incidentele festiviteit indienen. Als het horecabedrijf langer open wil blijven dan de toegestane tijden, dan moet hiervoor een ontheffing sluitingsuur worden aangevraagd
  • Besloten evenementen die niet plaatsvinden op openbare grond (gemeentegrond), uitsluitend op uitnodiging zijn en waarbij geen verkeersmaatregelen hoeven te worden genomen. Brengt u wel (live) muziek ten gehore en/of wordt er alcohol verkocht dan moet er wel een ontheffing geluid en/of een ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet worden aangevraagd.

Vindt het evenement plaats in een gebouw en zijn er meer dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig, dan moet u hiervoor een Melding Brandveilig Gebruik indienen via www.omgevingsloket.nl.

Vindt het evenement plaats in een tent of ander tijdelijk bouwwerk en zijn er meer dan 150 personen tegelijkertijd aanwezig, dan moet u hiervoor een Melding Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen indienen.

Evenementenvergunning aanvragen

U kunt een evenementenvergunning schriftelijk aanvragen. Het ingevulde formulier kunt u versturen naar:

Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB  Goor of via e-mail naar info@hofvantwente.nl

Vraag de vergunning voor A-evenementen minimaal zes weken voorafgaand aan het evenement aan, die voor B-evenementen minimaal dertien weken en die van C-evenementen minimaal 20 weken van tevoren. Als u de aanvraag te laat indient, kan de gemeente besluiten om uw aanvraag niet in behandeling te nemen. 

Wilt u weten of uw evenement onder een A, B of C categorie valt, dan moet u het vooraankondigingsformulier invullen via deze webpagina. U krijgt dan van 1 van onze medewerkers te horen waar uw evenement onder valt.

Voor B en C evenementen moet naast de aanvraag een Veiligheidsplan worden ingediend. Hier vindt u meer informatie waaraan een Veiligheidsplan moet voldoen.

Worden er verkeersmaatregelen (wegafsluitingen, éénrichting ingesteld en/of parkeerverboden) genomen tijdens uw evenement, dan moet er tevens een Verkeersplan worden ingediend. Hier vindt u meer informatie waaraan een Verkeersplan moet voldoen.

Elke evenementenaanvraag moet worden voorzien van een duidelijke situatietekening voorzien van afmetingen. Plaatst u ook een tent of podium, dan moet u een detailtekening hiervan indienen, voorzien van alle afmetingen. Als er een bouwboek aanwezig is van de tent of podium, dan moet dit tevens worden meegezonden met de aanvraag.

Vooroverleg

Wilt u een nieuw evenement organiseren, is uw bestaande evenement gewijzigd of wilt u uw evenement voorbespreken, dan kunt u contact opnemen met een medewerker vergunningverlening voor een vooroverleg. Dit kan telefonisch via 0547-858585 of per email; info@hofvantwente.nl

Doe dit ruim voor de indieningstermijn van uw evenement (A 6 weken, B 13 weken en C 20 weken), zodat er tijd overblijft om aanvullingen of wijzigingen in uw aanvraag aan te brengen en u uw aanvraag nog op tijd kan indienen.

Kosten

standaardaanvraag zonder advisering

€ 55,95

standaardaanvraag met advisering en publicatie

€ 96,60

samengestelde aanvraag met advisering door diverse disciplines en 
publicatie bedragen

€ 129,15

uitgebreide, complexe aanvraag waarvoor vooroverleg, uitgebreide 
advisering en controle(s) vereist zijn

€ 366,20

Organiseert u volgend jaar een evenement?

Wanneer u volgend jaar een evenement wilt organiseren vragen wij u dit minimaal 7 maanden voor het evenement te melden door een vooraankondiging te doen via deze webpagina.

Drank schenken

Wilt u tijdens het evenement zwak-alcoholhoudende drank (15% alcoholpercentage of minder) schenken op een locatie die niet valt onder een Drank- en horecavergunning? Dan heeft u een ontheffing nodig. 

Meer informatie

Meer informatie over het organiseren van een evenement met alle aspecten die daarbij komen kijken, kunt u vinden op de website van de Veiligheidsregio Twente http://www.vrtwente.nl/evenementen. Hier vindt u veel handige informatie en tips over alle zaken die bij evenementen komen kijken.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/sport-cultuur-en-recreatie/evenementenvergunning.html