Groenbeheerplan

Nieuw beheerplan voor openbaar groen in Hof van Twente

Het college van b&w heeft op 3 november 2015 het Groenbeheerplan 2015-2025 (download) vastgesteld.

Dit Groenbeheerplan is een nadere (praktische) uitwerking van het bestaande groenstructuurplan én de integrale visie Beheren op Beeldkwaliteit die in 2013 door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

In het groenbeheerplan wordt beschreven waar welk groen (gazon, heesters, bomen) staat of hoort te staan en wat daarvan de specifieke functie is. Zo wordt onder andere onderscheid gemaakt in: structuurgroen, afschermingsgroen, wijkgroen enz. Deze functies hebben meerjarige onderhoudsmaatregelen nodig om die functie in stand te kunnen blijven houden. 

De gemeenteraad heeft eerder al besluiten genomen over het niveau van instandhouding van het openbaar groen (kwaliteitsniveau Basis) en de maximale kosten daarvoor. 

Het nieuwe groenbeheerplan is van toepassing op:

  • alle groene beheerelementen (nieuw en bestaand) gelegen binnen de bebouwde kom van de van de gemeente Hof van Twente
  • de bomen buiten de bebouwde kom.

Het is niet van toepassing op het beheer en onderhoud op de begraafplaatsen, de sportvelden en de bermen langs wegen buiten de bebouwde kom. Hiervoor gelden andere onderhoudsafspraken.

Om de uitvoering van het groenbeheerplan te realiseren is uitgegaan van vijf aandachtspunten:

  • Behoud van streekeigen identiteit
  • Kwaliteit gaat voor kwantiteit
  • Herkenbaar maken van structuur en functie van groenelementen
  • Behouden en vergroten van (bio)diversiteit
  • Samenwerken met inwoners: betrokkenheid en gedeeld eigenaarschap.

Het laatste punt geeft invulling aan de wens tot burgerparticipatie binnen het groenonderhoud. Dit betekent niet direct dat de gemeente vanaf nu direct inzet gaat vragen van de inwoners. Pas wanneer vanuit de buurt of wijk de ambitie ontstaat om iets aan het groen te veranderen of dat op een hoger niveau te onderhouden kan worden overlegd wie wat gaat doen. De wijkbeheerder zal in zo’n geval een overleg regelen tussen alle betrokken partijen. Uiteraard blijven in zo’n situatie de uitgangspunten van het groenbeheerplan van kracht.

Het groenbeheerplan is mede tot stand gekomen door een gerichte enquête uit te zetten bij het Hofpanel. Ook is informatie ingewonnen bij de bekende natuurverenigingen (IVN, e.d.), de vogelwerkgroep en de monumentale bomencommissie.