Milieu

Omgevingsdienst Twente (ODT)

De gemeente heeft een aantal taken op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving uitbesteed aan de Omgevingsdienst Twente (ODT). ODT toetst of plannen voldoen aan het beleid en voert uit. De gemeente is bevoegd gezag en houdt de regie. De gemeente maakt jaarlijks een plan waar in staat welke taken er dat jaar worden uitgevoerd op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. 

Contact/klachten

Inwoners en bedrijven met vragen/klachten over milieuzaken kunnen rechtstreeks contact opnemen met de Omgevingsdienst Twente. 

Een melding van hinder doen kan via het formulier dat u vind achter deze link: Melding Milieuklacht | Omgevingsdienst Twente (odtwente.nl)

Milieubeleid

Het milieubeleid is nog wel de verantwoording van de gemeente. Hieronder vindt u de meest recente milieubeleidsstukken.