Milieu - Externe veiligheid

 

Jaarverslag Externe veiligheid 2014

Het jaarverslag bevat het overzicht van in 2014 uitgevoerde externe veiligheidstaken.

In 2014 is provinciebreed gekeken in hoeverre gemeenten voldoende uitvoering geven aan hun taken.

Gebleken is dat dit bij de gemeente Hof van Twente het geval is. Tevens is in het verslag aangegeven dat dit jaar een nieuwe procesbeschrijving wordt gemaakt. Dit onder andere in verband met wijziging van regelgeving en de vernieuwde gemeentelijke organisatie. 

Beleidsnota Externe veiligheid

De beleidsnota Externe Veiligheid 2012 – 2015 geeft samen met de in 2007 vastgestelde Beleidsnota Externe Veiligheid “Bewuste veiligheid op maat” 2007 – 2010 aan hoe de gemeente invulling en uitvoering geeft aan de wettelijke externe veiligheidstaken op het gebied van vergunningverlening en handhaving en ruimtelijke ordening. Tevens is aangegeven hoe externe veiligheid wordt meegewogen in te nemen besluiten op andere beleidsvelden en hoe inwoners  bewust worden gemaakt van mogelijke risico’s met betrekking tot externe veiligheid.

De beleidsnota Externe Veiligheid 2012-2015 kunt u hier downloaden.

Documenten

  • Risicokaart. Het traceren van risico's bij u in de buurt.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/wonen/milieu/milieu-externe-veiligheid.html