Milieu - Geluid

Aanpassing Nota gemeentelijk geluidbeleid 2013 - 2020

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 12 januari 2016 ingestemd met aanpassing van de Nota gemeentelijk geluidbeleid 2013 – 2020. 

Windturbines wekken duurzame energie op en kunnen daardoor bijdragen aan de doelstelling van de gemeente Hof van Twente om op termijn energieneutraal te worden. Windturbines produceren ook geluid. Het Activiteitenbesluit bevat wettelijke normen voor geluid van windturbines namelijk de norm van 47 decibel Lden (gemiddelde van dag- avond- en nachtperiode over een periode van 1 jaar) en 41 decibel Lnight (gemiddelde over alle nachten in 1 jaar). Hof van Twente hanteert als norm voor geluid van windturbines in beginsel de landelijke normen van 47 Lden en 41 Lnight. In zeer bijzondere of specifieke gevallen kan van deze norm worden afgeweken.       

Gemeentelijke Geluidnota

De gemeenteraad heeft op 22 maart 2011 de gemeentelijke geluidnota vastgesteld. De nota bevat in hoofdlijnen het gemeentelijk geluidbeleid voor de komende tien jaar met betrekking tot industrielawaai, wegverkeerslawaai en bouwlawaai. De nota is opgesteld met het oog op gewijzigde wet- en regelgeving op het gebied van geluid en het feit dat de gemeente daardoor meer taken en bevoegdheden heeft gekregen. De nota is bedoeld om besluitvorming op diverse gebieden, bijvoorbeeld bij milieu- en/of bouwvraagstukken te vereenvoudigen.

Beleidsregel hogere grenswaarde

De beleidsregel hogere grenswaarde geeft aan onder welke condities een hogere geluidbelasting dan de wettelijke voorkeurswaarde kan worden vergund door b.v. wegverkeer op bijvoorbeeld een gevel.