Milieu - Geur

Geurgebiedsvisie en –geurverordening omgeving Seinenweg 2 Markelo 2017

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 23 januari 2018 de geurgebiedsvisie en geurverordening omgeving Seinenweg 2 te Markelo 2017 vastgesteld. De geurverordening wordt gebruikt in de procedure tot wijziging van het bestemmingsplan voor het adres Seinenweg     2 te Markelo zodat een dwarsritschoppe kan worden herbouwd en een andere bestemming krijgt.

Geurgebiedsvisie en geurverordening omgeving Haaksbergerstraat 2 Hengevelde. 

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 31 mei 2016 de geurgebiedsvisie en geurverordening omgeving Haaksbergerstraat 2 te Hengevelde vastgesteld.  In het bestemmingsplan Hengevelde is een wijzigingsbevoegdheid voor het college van burgemeester en wethouders opgenomen om medewerking te kunnen verlenen voor realisatie van een burgerwoning. De geurverordening wordt gebruikt in de procedure tot wijziging van het bestemmingsplan Hengevelde. 

Geurgebiedsvisie en geurverordening (raadsbesluit)

Geurgebiedsvisie

Geurhinder bedrijventerrein Zenkeldamshoek

Op dit moment worden in het kader van de Wet ruimtelijke ordening diverse voor het bedrijventerrein Zenkeldamshoek geldende bestemmingsplannen geactualiseerd in één nieuw bestemmingsplan. 

Bij de actualisatie moet ook worden getoetst of er geen strijdigheid is met de Wet geurhinder en veehouderij.

Er is strijdigheid met genoemde wet. Om die strijdigheid op te heffen is een geurgebiedsvisie opgesteld om gemotiveerd een andere geurafstand en geurnorm voor een deel van het plangebied vast te stellen. 

Download Rapport Geurhinder Zenkeldamshoek met bijlagen

Download Raadsbesluit Geurverordening

Geurvisie en geurverordening Hengevelde

Met de Geurverordening Hengevelde, plangebied Het Wegdam 1e en 2e fase, plangebied Goorden en plangebied De Marke III/Ter Doest willen wij op een zorgvuldige wijze medewerking verlenen aan het realiseren van concrete plannen in delen van de kern van Hengevelde. 
De basis voor de Geurverordening is de Geurgebiedsvisie d.d. 26 april 2011 voor dezelfde plangebieden. Met de geurverordening worden voor de betreffende plangebieden minder strenge geurnormen en / of afstandseisen vastgesteld en kan medewerking worden verleend aan realisatie van de bouwplannen.  De geurgebiedsvisie en –verordening zijn door de raad vastgesteld op 12 juli 2011. De geurverordening is 20 juli 2011 in werking getreden. 

Geurverordening Hengevelde

Geurvisie Hengevelde

Overzichtskaart geurverordening Hengevelde

Geurgebiedsvisie en geurverordening omgeving Suetersweg 19, 19A en 19B, Bentelo

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 23 februari 2016 de geurgebiedsvisie en geurverordening omgeving Suetersweg 19, 19a, 19b te Bentelo 2016 vastgesteld. De geurverordening maakt het mogelijk dat medewerking kan worden verleend aan de door het agrarisch bedrijf - gelegen aan de Suetersweg 19, 19a, 19b te Bentelo - gewenste bedrijfspontwikkeling. Het betreft het uitbreiden van het aantal stuks te houden melkkoeien en vrouwelijk jongvee. 

Geurgebiedsvisie omgeving Suetersweg 19 Bentelo
Besluit Geurverordening omgeving Suetersweg 19 Bentelo