Woonwagens

De gemeente Hof van Twente gaat voor een leefomgeving waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Zowel op een woonwagenlocatie als rondom de locatie moet het prettig wonen zijn. Hierbij werken we nauw samen met alle partners, zowel intern als extern en bovenal met de bewoners. Hierbij streven wij naar het gezamenlijk doel.

Het uitgangspunt is dat voor de bewoners die in woonwagens wonen dezelfde rechten, maar ook plichten gelden als voor ieder andere inwoner binnen de gemeente Hof van Twente. Daarbij vindt Hof van Twente het belangrijk dat inwoners kunnen wonen in een prettige woonomgeving. Dit ondersteunt de gemeente door, net zoals in andere wijken, ondersteuning te bieden (die nodig is en men mag verwachten) om dit te realiseren. Daarbij houden we de volgende uitgangspunten als basis aan:

 1. Er vinden geen bedrijfsmatige activiteiten plaats op de woonwagenlocatie behoudens datgene wat middels het bestemmingsplan is toegestaan;
 2. Er is geen sprake van (milieu)overlast in welke vorm dan ook.

Met deze uitgangspunten werken we toe aan woonwagenlocaties die schoon, heel en veilig zijn én ook blijven.

Om op het belangstellingsregister te kunnen worden geplaatst moeten belangstellenden die:

 1. Voldoen aan het “Afstammingsbeginsel” (aantoonbaar door middel van een principeverklaring tot woonwagenbewoner, uittreksel bevolkingsregister met woongeschiedenis, geboorteakte);
 2. Meerderjarig zijn en de Nederlandse nationaliteit bezitten of op grond van een wettelijke bepaling met een Nederlander kan worden gelijkgesteld;
 3. Zelf in de woonwagen komen te wonen. Onderverhuur is niet toegestaan;
 4. Schriftelijk kenbaar maken dat men zich wil inschrijven in het belangstellingsregister.
 5. Nadat de belangstellende zelf het inschrijfgeld heeft over gemaakt op de rekening van de gemeente Hof van Twente wordt hij/zij schriftelijk geïnformeerd over de registratie (met inschrijfdatum) in het belangstellingsregister.

Het inschrijfformulier voor het belangstellingsregister kan afgehaald worden bij de receptie van het gemeentehuis in Goor. Aan deze inschrijving zitten kosten verbonden. 

 

(Sociale) huur woonwagenstandplaats met woonwagen:

De kosten voor het inschrijven in het belangstellingsregister voor een sociale huur woonwagenstandplaats met woonwagen bedraagt €15,- per inschrijving per jaar. Dit bedrag kan jaarlijks worden geïndexeerd.

Koopwoonwagenstandplaats:

De kosten voor het inschrijven in het belangstellingsregister voor een koopwoonwagenstandplaats zijn gelijk aan de kosten voor het inschrijven (“het inschrijfgeld”) voor een bouwkavel zoals bedoeld en geregeld in de vigerende beleidsregel inschrijvingscriteria bouwgrond Hof van Twente.

Kaders

De corporaties verhuren de standplaatsen en woonwagens waarbij de volgende kaders worden gehanteerd;

 • De corporatie verhuurt alleen standplaatsen mét een woonwagen aan de doelgroep van de corporatie. De doelgroep is beschreven in het ondernemersplan van de corporatie.
 • De maximale huurprijs van de standplaatsen wordt berekend aan de hand van het formulier van de Huurcommissie ‘puntentelling woonwagen/standplaats’ en de bijbehorende tabellen met de maximale huurprijsgrenzen voor woonwagens en/of standplaatsen die jaarlijks (per 1 juli) worden geïndexeerd. Achtergrond van de puntentelling en de koppeling met de huurprijs, is een huur die afgestemd is op de grootte en kwaliteit van de standplaats en de woonomgeving.
 • De woonwagens worden volgens de wettelijke bepalingen van ‘passend toewijzen’ aangeboden en verhuurd.
 • Het onttrekken en uitbreiden van huurstandplaatsen en huurwoonwagens is alleen mogelijk in overleg met de gemeente.
 • Nieuw te ontwikkelen woonwagenlocaties worden alleen gerealiseerd voor meerdere woonwagens. Er worden geen woonwagenlocaties ontwikkelt met soloplaatsen.

Te overleggen gegevens

Om in aanmerking te komen voor een sociale woonwagenstandplaats met woonwagen dienen de volgende gegevens te worden overlegd:

 • Een geldig identiteitsdocument waarin is opgenomen de naam, adresgegevens, contactgegevens, geboortedatum en nationaliteit en een uittreksel van Basisregistratie Personen (BRP);
 • Het aantal personen dat deel uitmaakt van het huishouden dat de woonruimte zal betrekken;
 • Bescheiden aan de hand waarvan het inkomen van de aanvrager kan worden vastgesteld, te weten:
  • een inkomensverklaring;
  • een afschrift van een recente salarisstrook of een afschrift van een bewijs van uitkering,
  • definitieve belasting aanslag
 • Indien van toepassing, een positieve verhuurdersverklaring van de (voormalige) verhuurder of hypotheek verklaring goed betaalgedrag,
 • Akkoord bewindvoerder.

Kaders

De gemeente maakt het mogelijk dat woonwagenbewoners die een standplaats willen kopen hiertoe ook de gelegenheid krijgen. Hierbij hanteert de gemeente wel de volgende kaders;

 • Gronden worden beschikbaar gesteld volgens het vigerende grondbeleid van Hof van Twente,
 • Koop, erfpacht, verkoop en doorverkoop van een standplaats (met eventuele woonwagen) kan alleen aan personen die voldoen aan het vereiste van het afstammingsbeginsel en de beleidsregel ‘toewijzing woonwagenstandplaatsen en woonwagens’,
 • Koop en erfpacht van de gemeente Hof van Twente kan alleen plaatsvinden als het BiBob advies positief is,
 • De standplaats en woonwagen zijn beide in bezit of in erfpacht van dezelfde persoon,
 • Nieuw te ontwikkelen woonwagenlocaties worden alleen gerealiseerd voor meerdere woonwagens. Er worden geen woonwagenlocaties ontwikkelt met soloplaatsen.

Voorwaarden inschrijving belangstellingsregister

Om op het belangstellingsregister te kunnen worden geplaatst moeten personen:

 • Voldoen aan het “Afstammingsbeginsel” (aantoonbaar door middel van een principeverklaring tot woonwagenbewoner, uittreksel bevolkingsregister, geboorteakte);
 • Meerderjarig zijn en de Nederlandse nationaliteit bezitten of op grond van een wettelijke bepaling met een Nederlander kan worden gelijkgesteld;
 • Zelf op de woonwagen op de woonwagenstandplaats te wonen.
 • Beschikken, dan wel, conform de termijn die in de Wabo worden gehanteerd, kunnen beschikken over een voor de betreffende standplaats geschikte woonwagen, waarvoor op basis van het vigerende bestemmingsplan (al dan niet via een afwijkingsprocedure) een omgevingsvergunning kan worden verleend.
 • Schriftelijk kenbaar maken dat men zich wil inschrijven in het belangstellingsregister.
 • Nadat de belangstellende zelf het inschrijfgeld heeft over gemaakt op de rekening van de gemeente Hof van Twente wordt hij/zij schriftelijk geïnformeerd over de registratie (met inschrijfdatum) in het belangstellingsregister.

Op 5 november 2019 heeft het college van Burgemeester en Wethouders het woonwagenbeleid vastgesteld. Klik op onderstaande links voor meer informatie: