Informatie Participatiewet

Wat u moet weten bij een aanvraag of uitkering Participatiewet (PW) 

Heeft u een uitkering aangevraagd of ontvangt u een uitkering? Dan gaan wij ervoor zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft en dat u uw uitkering op tijd krijgt. Maar er zijn ook een aantal zaken die wij van u verwachten en die u moet weten. Om welke zaken het gaat leest u hieronder.

Wat verwachten wij van u?

 • U geeft ons die informatie die wij nodig hebben om uw recht op uitkering te kunnen vaststellen.
 • U informeert ons over alles wat van belang kan zijn om te kunnen gaan werken.
 • U informeert ons over alles wat van invloed kan zijn op het recht of de duur en hoogte van uw uitkering.
 • U verleent alle medewerking die nodig is voor de uitvoering van de Participatiewet.
 • U houdt zich aan de afspraken die wij met u maken.
 • U beantwoordt onze brieven en reageert op onze uitnodigingen.
 • U laat een geldig identiteitsbewijs zien als wij hierom vragen.

Voor meer informatie over uw rechten en plichten verwijzen wij u naar de Rijksoverheid

Inkomstenbriefjes

De meeste mensen krijgen elk half jaar een inkomstenbriefje dat zij moeten invullen en terug moeten sturen of inleveren. Alleen wanneer uw inkomsten wisselend zijn moet u elke maand een inkomstenbriefje opsturen. Verandert er iets in uw situatie dan moet u dit direct aan ons doorgeven. Hiervoor kunt u het inkomstenbriefje Participatiewet Wijziging gebruiken.

Heeft u geen inkomstenbriefje meer? Dan kunt u dit opvragen bij uw contactpersoon.

Een inkomstenbriefje kunt u zonder postzegel opsturen naar: Gemeente Hof van Twente, Team Werk en Inkomen, Antwoordnummer 233, 7471 VB Goor. U mag het briefje ook in de brievenbus bij het gemeentehuis doen.

Wij kunnen uw uitkering alleen berekenen en betalen als u het inkomstenbriefje volledig invult en op tijd inlevert. Hebt u dit niet gedaan dan betalen wij uw uitkering later uit.   

Op het inkomstenbriefje moet u het volgende invullen:

 • Veranderingen die er zijn in uw woon- en leefsituatie en/of het (gezamenlijke) vermogen van u en uw eventuele partner en kinderen t/m 18 jaar.  
 • De werkzaamheden die door u, en eventueel uw partner, zijn gedaan en de inkomsten daarvan.
 • Als u werk heeft gekregen of een studie of opleiding gaat volgen of daarmee bent gestopt.
 • Uw vakantie of verblijf buiten onze gemeente.

Voor zover mogelijk levert u ook de nodige bewijsstukken in zoals bijvoorbeeld loonstrookjes. 

Gedragsregels

Wij verwachten correct gedrag van u tegenover medewerkers van de gemeente of andere mensen die zich bezighouden met de uitvoering van de Participatiewet. Als u dit niet doet, dan kunnen wij u de toegang tot het gemeentehuis weigeren of uw uitkering verlagen. Ook kan de gemeente dan aangifte doen bij de politie.

Vakantie/verblijf ergens anders of in het buitenland

Wanneer u ergens anders verblijft dan in uw woonplaats, moet u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Wij gaan dan bekijken of dit gevolgen heeft voor uw uitkering. Per kalenderjaar mag u maximaal 4 weken op vakantie of buiten de gemeente zijn. Deze periode van 4 weken hoeft niet aaneengesloten te zijn. Over de periode die u langer dan vier weken weg bent, krijgt u geen uitkering. U kunt uw vakantie of verblijf doorgeven op het 'Inkomstenbriefje Wijziging' of op het maandelijkse inkomstenbriefje. 

Wet taaleis, kennis van de Nederlandse taal

Als u een uitkering aanvraagt of ontvangt dan moet u de Nederlands taal voldoende kennen. Dit is belangrijk voor u om mee te kunnen doen in de samenleving. Ook heeft u meer kans op werk. U moet het Nederlands kunnen verstaan en spreken, lezen en schrijven op het niveau van groep 8 van de basisschool. Dit moet u kunnen aantonen met documenten (rapporten, diploma’s). Heeft u geen rapport of diploma dan moet u een taaltoets doen. Is uw kennis van het Nederlands niet voldoende dan bent u verplicht dit te verbeteren. Daarvoor moet u een opleiding volgen.

Werkt u niet mee aan de taaltoets of doet u uw best niet om uw Nederlands te verbeteren dan krijgt u een lagere uitkering of helemaal geen uitkering meer. 

Andere verplichtingen/regels

 • Wij kunnen u nog andere verplichtingen opleggen, bijvoorbeeld om u aan het werk te krijgen,  kinderalimentatie te regelen of die te maken hebben met de hoogte en de duur of de (door)betaling van uw uitkering.
 • Alle verplichtingen gelden voor u en ook voor uw eventuele partner.
 • Als u of uw partner niet doet wat wij van u vragen kunnen wij de uitkering tijdelijk stopzetten, aanpassen of intrekken. Ook kunnen wij de uitkering verlagen of u een boete laten betalen.
 • Heeft u teveel aan uitkering ontvangen of een uitkering gekregen waar u geen recht op had, dan moet u dat terugbetalen. 

Zorgverzekering

Iedereen in Nederland moet een zorgverzekering afsluiten. Mensen met een laag inkomen kunnen een collectieve zorgverzekering afsluiten bij Menzis. Deze GarantVerzorgd verzekering is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld fysiotherapie, brillen en contactlenzen, tandarts en eigen bijdrage voor thuiszorg. Meer informatie over de zorgverzekering van Menzis vindt u hier.

Zorgtoeslag of huurtoeslag

Het kan zijn dat u een vergoeding kunt krijgen voor de premie die u betaalt voor uw zorgverzekering. Dat heet zorgtoeslag. Ook kunt u in sommige gevallen huurtoeslag krijgen. Klik hier voor meer informatie over toeslagen op de website van de belastingdienst

Als u zorgtoeslag of huurtoeslag krijgt, heeft dit geen gevolgen voor uw uitkering. 

Regelingen voor mensen met een laag inkomen

Soms is er meer mogelijk dan u denkt. Het kan namelijk zijn dat u bijzondere bijstand kunt krijgen (extra geld naast de uitkering) of een bijdrage voor sport, cultuur of recreatie. Meer informatie over de verschillende regelingen vindt u hier. Ook staat hier informatie over schuldhulpverlening en de voedselbank.

Bent u benieuwd wat er voor u mogelijk is? Beantwoord dan een aantal vragen op de website van bereken uw recht: https://berekenuwrecht.nibud.nl . U kunt dan zien waar u (mogelijk) recht op heeft.

De gemeente Hof van Twente en uw privacy

De gemeente gaat zorgvuldig en op een veilige manier om met persoonsgegevens. Dit is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Aanvullend heeft de gemeente Hof van Twente privacyregels vastgesteld in de volgende documenten:

 • Privacybeleid gemeente Hof van Twente;
 • Privacyreglement gemeente Hof van Twente.

Klik hier voor meer informatie over privacy.

Vragen of meer informatie?

We kunnen ons voorstellen dat dit veel informatie is. U kunt vragen over uw uitkering, uw verplichtingen, gegevens die u moet aanleveren of regelingen waar u misschien gebruik van kunt maken altijd stellen aan uw contactpersoon. Hiervoor kunt u elke werkdag tussen 9.00 en 11.00 uur bellen via 0547-858585. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/zorg-werk-en-inkomen/werk-en-uitkering/informatie-participatiewet.html