Bestemmingsplan "De Marke III, Hengevelde"

Het bestemmingsplan "De Marke III, Hengevelde" is bij besluit van 11 maart 2014 onherroepelijk geworden.  Lees meer...

Bestemmingsplan algemene informatie

Om De Marke III mogelijk te maken was een herziening van het bestemmingsplan nodig. De gemeente maakt het bestemmingsplan waarin aangegeven wordt waarvoor grond gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld voor woningbouw, groen of bedrijven. Een bestemmingsplan heeft invloed op uw directe woon- en leefomgeving. U krijgt ermee te maken wanneer u een omgevingsvergunning wilt aanvragen. 

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: een toelichting, de regels en de verbeelding. In de toelichting zijn de kenmerken vastgelegd van het gebied dat het plan omvat. Daarnaast kan in de toelichting een verwijzing staan naar ruimtelijke plannen van het Rijk of de provincie. Verder worden vaak de ontwikkelingen voor het gebied in kaart gebracht. In de regels staat onder andere aangegeven waarvoor de grond gebruikt mag worden, welke bouwhoogtes zijn toegestaan en de minimale afstand tot de weg die aangehouden moet worden. De verbeelding is een kaart van het gebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft. Hierop staan de bestemmingen die aan gronden zijn toegekend. Daarnaast staan er voorwaarden op de verbeelding voor de bebouwing, zoals bijvoorbeeld maximale goot- en nokhoogte. De regels en de verbeelding vormen de juridisch bindende elementen van het bestemmingsplan.