Proclaimer & privacy

De gemeente Hof van Twente is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij doen er alles aan deze actueel en juist te houden. Toch is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, onjuist of verouderd is. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van mogelijk onjuiste inhoud op deze website. De website van gemeente Hof van Twente verwijst ook naar websites van andere organisaties. Voor deze inhoud zijn wij niet verantwoordelijk. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik hiervan.

Ondersteuning browsers

Deze website wordt ondersteund door de laatste twee versies van de browsers.

Kwetsbaarheid melden (Coordinated Vulnerability Disclosure)

De gemeente Hof van Twente hecht veel belang aan de beveiliging van haar systemen. Een zwakke plek in een ICT-systeem van de gemeente Hof van Twente kunt u melden. Wanneer u een zwakke plek in een van onze systemen ontdekt, vernemen wij dit graag van u, zodat wij snel gepaste maatregelen kunnen nemen. Wij maken hierbij gebruik van Coordinated Vulnerability Disclosure. Dit zijn (internationale) afspraken hoe met het melden van kwetsbaarheden wordt omgegaan. Coordinated Vulnerability Disclosure is het op een verantwoorde wijze, en in gezamenlijkheid tussen melder en de gemeente, openbaar maken van ICT-kwetsbaarheden. Lees hier hoe u bij gemeente Hof van Twente een kwetsbaarheid kunt melden: 

Privacy

De gemeente Hof van Twente verwerkt voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de gemeente Hof van Twente verwerkt in het kader van de uitvoering van haar taken.

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe de gemeente Hof van Twente omgaat met persoonsgegevens. Bij het verwerken van persoonsgegevens volgen wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.

Hoe gaat de gemeente Hof van Twente om met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens verwerken wij op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de AVG. Dat betekent dat wij uw  persoonsgegevens gebruiken wanneer wij hier een duidelijk doel en een wettelijke grondslag voor hebben. De AVG kent 6 grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens:

 • Toestemming
 • Uitvoeren overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • Beschermen vitale belangen
 • Uitoefenen taak van algemeen belang of openbaar gezag
 • Gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van ons sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Rechten van betrokkenen

U heeft een aantal rechten als wij uw persoonsgegevens verwerkt:

 • Recht op informatie: Waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren?
 • Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door de gemeente.
 • Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is.
 • Recht van verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek indienen. U kunt uw verzoek digitaal of schriftelijk indienen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Cookies

De website van de gemeente Hof van Twente maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Google analytics

De gemeente Hof van Twente gebruikt Google Analytics-cookies om informatie over het gedrag en de behoeftes van bezoekers van de website te verzamelen. Deze informatie wordt alleen gebruikt om de website te verbeteren. Om uw privacy te garanderen heeft gemeente Hof van Twente de volgende acties ondernomen:

 • Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Hierin staat dat Google alleen als verwerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van websitebezoekers;
 • De laatste 3 cijfers van uw IP-adres zijn niet zichtbaar;
 • ‘Gegevens delen’ is uitgezet, zodat uw gegevens niet met derden gedeeld worden;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van ander Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Vragen?

Als u vragen heeft over privacy, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente via:

Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan kunt u vinden in ons Privacybeleid

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor geldt de richtlijn klachtenbehandeling van de gemeente Hof van Twente. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring 

Deze privacyverklaring kan door de gemeente Hof van Twente te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de gemeente Hof van Twente gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Veilige e-mail

De gemeente Hof van Twente maakt voortdurend keuzes over de inrichting en uitvoering van onze dienstverlening. Hierbij hoort ook de garantie dat privacygevoelige informatie veilig wordt uitgewisseld. Daarom gebruiken wij ZIVVER voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie. ZIVVER is een oplossing voor het veilig versturen van berichten via e-mail.

ZIVVER versleutelt berichten met gevoelige inhoud zoals patiëntgegevens, burgerservicenummers (BSN) of andere informatie die de gemeente Hof van Twente veilig wil versturen. Dit bericht is gegarandeerd veilig. Dat betekent: zeker weten dat niemand anders dan de verzender en ontvanger het bericht kunnen lezen. Zo kunt u erop vertrouwen dat wij zorgzaam met uw privacy omgaan.

Meer weten over privacy?

Meer informatie over privacy vindt u op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.