Privacy & proclaimer

De gemeente Hof van Twente is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij doen er alles aan deze actueel en juist te houden. Toch is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, onjuist of verouderd is. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van mogelijk onjuiste inhoud op deze website.

De website van gemeente Hof van Twente verwijst ook naar websites van andere organisaties. Voor deze inhoud zijn wij niet verantwoordelijk. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik hiervan.

Ondersteuning browsers

Deze website wordt ondersteund door de laatste twee versies van de browsers. 

Privacy AVG

De gemeente Hof van Twente verwerkt voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de gemeente Hof van Twente verwerkt in het kader van de uitvoering van haar taken.

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe de gemeente Hof van Twente omgaat met persoonsgegevens. Bij het verwerken van persoonsgegevens volgen wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Burgerservicenummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Financiële gegevens
 • Etc.

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. De volgende bijzondere persoonsgegevens worden gebruikt:

 • Godsdienst
 • Politieke voorkeur
 • Gezondheidsgegevens
 • Strafrechtelijke gegevens
 • Etc.

Hoe gaat de gemeente Hof van Twente om met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens verwerken wij op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de AVG. Dat betekent dat wij uw  persoonsgegevens gebruiken wanneer wij hier een duidelijk doel en een wettelijke grondslag voor hebben. De AVG kent 6 grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens:

 • Toestemming
 • Uitvoeren overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • Beschermen vitale belangen
 • Uitoefenen taak van algemeen belang of openbaar gezag
 • Gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van ons sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Rechten van betrokkenen

U heeft een aantal rechten als wij uw persoonsgegevens verwerkt:

 • Recht op informatie: Waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren?
 • Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door de gemeente.
 • Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is.
 • Recht van verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek indienen. U kunt uw verzoek digitaal of schriftelijk indienen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Cookies

De website van de gemeente Hof van Twente maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Website statistieken

De gemeente Hof van Twente gebruikt Siteimprove om informatie over het gedrag van bezoekers van de website te verzamelen. Denk daarbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Dit zijn analytische cookies.  De verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om de website te verbeteren. Om privacy te garanderen worden IP-adressen gemaskeerd, dus bezoekers kunnen niet geïdentificeerd worden.

Privacy Wpg

De gemeente heeft buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst voor taken in het kader van toezicht en handhaving van de openbare orde en de sociale veiligheid. Voorbeelden van boa’s in dienst bij de gemeente zijn: gemeentelijke handhavers, parkeercontroleurs en leerplichtambtenaren.
Een boa houdt toezicht op de openbare orde en het naleven van wettelijke bepalingen. Bij overtredingen houdt de boa toezicht en treedt de boa handhavend op. Hiertoe verwerkt een boa persoonsgegevens.

Als een boa persoonsgegevens verwerkt bij het uitvoeren van zijn toezichthoudende taak is de AVG van toepassing. Verwerkt een boa persoonsgegevens in het kader van zijn politietaak (zoals het opsporen van strafbare feiten en het handhaven van de openbare orde), dan is de Wet politiegegevens (Wpg) van toepassing. Net als de AVG stelt de Wpg eisen aan de verwerking van persoonsgegevens.

Zo kent de Wpg bijvoorbeeld specifieke bewaartermijnen voor de opslag van politiegegevens, terwijl de AVG geen concrete bewaartermijnen voorschrijft. Ook stelt de Wpg andere eisen bij het delen van politiegegevens tussen verschillende partijen, is er een verplichting tot logging en zijn er in de Wpg aanvullende beperkingen en uitzonderingen op de in de AVG geldende privacyrechten van betrokkenen. In deze privacyverklaring wordt uitleg gegeven over hoe de gemeente omgaat met politiegegevens.

Waarvoor verwerkt de gemeente  Hof van Twente persoonsgegevens in het kader van de Wet politiegegevens (Wpg)?

Onder de Wpg worden persoonsgegevens voor verschillende doeleinden verwerkt. Deze doeleinden staan beschreven in Wpg artikel 8 en 13. Denk hierbij aan:

 • Het schrijven van een proces-verbaal wanneer er een strafbaar feit is gepleegd.
 • Het behandelen, administreren en financieel afwikkelen van aan het proces-verbaal gerelateerde betalingen, zoals het toekennen van bezwaren, het toepassen van de coulanceregeling, toepassen van verminderingen en betalingsregelingen.
 • Onderzoek naar en opsporen van verdachten van strafbare feiten.
 • Opsporing van verdachten van spuugincidenten om vervolging door het Openbaar Ministerie mogelijk te maken.

Welke persoonsgegevens worden in het kader van de Wet politiegegevens verwerkt?

Bij het aanzeggen van een proces-verbaal registreren wij contactgegevens, geboorteplaats en geboortedatum, een omschrijving van het strafbare feit met tijd en plaats hiervan, het BSN, het soort identiteitsbewijs en het nummer van het identiteitsbewijs. Wij verzamelen ook financiële gegevens bij het betalen van een proces-verbaal en/of het treffen van een betalingsregeling.

Wat is de grondslag van de verwerking?

De grondslag waarop de boa’s persoonsgegevens voor de Wpg verwerken, is het uitvoeren van een wettelijke verplichting.

De boa’s verwerken persoonsgegevens op grond van:

 • Wetboek van Strafvordering;
 • Wet politiegegevens;
 • Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Bewaartermijn

In de Wpg staan wettelijk bepaalde termijnen voor hoe lang politiegegevens bewaard mogen worden. Als deze termijn is bereikt, moeten de persoonsgegevens definitief gewist worden.

Camerabeelden die worden gebruikt voor de uitvoering van de politietaak (denk aan beelden waarop een incident of een gepleegd misdrijf te zien is) bewaren wij om over te dragen aan de politie bij strafrechtelijke procedures.

Delen met derden

Alleen bevoegde medewerkers krijgen toegang tot de gegevens. Zij mogen alleen die gegevens inzien die zij nodig hebben voor hun werk. Het is mogelijk dat we toegang verlenen aan medewerkers van politie of gemeente. Ook zij krijgen alleen toegang tot die gegevens die zij nodig hebben voor hun werk. De handelingen van medewerkers in systemen worden gelogd. We houden zodoende bij wie welke handeling op welk tijdstip uitvoert in een bepaald bestand. Op de ontvangers van de gegevens rust een geheimhoudingsplicht.

Bij het aanzeggen van een proces-verbaal controleren wij gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit doen wij opnieuw na het versturen van de eerste betaalherinnering.

Soms is het nodig dat de gemeente de geregistreerde persoonsgegevens aan derden verstrekt. Bijvoorbeeld aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) of aan het Openbaar Ministerie (OM) of de politie vanwege een incident waarbij de gemeente aangifte doet.

Daarnaast delen wij soms persoonsgegevens met verwerkers die in opdracht van en voor de gemeente persoonsgegevens verwerken. Deze verwerkers zijn bijvoorbeeld incassobureaus, cloud- en hostingpartijen en IT-dienstverleners. Met deze verwerkers is een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin de wederzijdse rechten en plichten voor de verwerking zijn vastgelegd.

Wat zijn uw rechten onder de Wet politiegegevens?

Onder de Wpg wijken uw rechten af van die onder de AVG. U heeft het recht om de persoonsgegevens die de gemeente onder de Wpg van u verwerkt, te bekijken. U kunt uw verzoek digitaal of schriftelijk indienen.

Als uw persoonsgegevens onder de Wpg onjuist of onvolledig zijn, kunt u de gemeente vragen uw persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen. Daarnaast kunt u persoonsgegevens laten verwijderen of vragen om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

U ontvangt van ons bericht als uw verzoek om correctie, verwijdering of de beperking van de verwerking van jouw gegevens in behandeling is genomen.

Ook kunt u in beroep gaan tegen het opstellen van een proces-verbaal en de opgelegde boete. Tot slot kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen als u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met de Wpg worden verwerkt.

We hebben het recht een verzoek af te wijzen als:

 • het verzoek gerechtelijke onderzoeken of procedures zou belemmeren;
 • dat nadelige gevolgen heeft voor het voorkomen van het begaan van strafbare feiten, voor opsporing, onderzoek, vervolging of het opleggen van straffen;
 • de openbare veiligheid in het geding is;
 • de rechten en vrijheden van derden worden geschonden;
 • de nationale veiligheid in het geding is;
 • de gemeente de wettelijke plicht heeft deze persoonsgegevens te bewaren;
 • het kennelijk een ongegrond of buitensporig verzoek is.

Vragen?

Als u vragen heeft over privacy, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente via:

Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan kunt u vinden in ons Privacybeleid.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor geldt de richtlijn klachtenbehandeling van de gemeente Hof van Twente. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door de gemeente Hof van Twente te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de gemeente Hof van Twente gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Veilige e-mail

De gemeente Hof van Twente maakt voortdurend keuzes over de inrichting en uitvoering van onze dienstverlening. Hierbij hoort ook de garantie dat privacygevoelige informatie veilig wordt uitgewisseld. Daarom gebruiken wij ZIVVER voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie. ZIVVER is een oplossing voor het veilig versturen van berichten via e-mail.

ZIVVER versleutelt berichten met gevoelige inhoud zoals patiëntgegevens, burgerservicenummers (BSN) of andere informatie die de gemeente Hof van Twente veilig wil versturen. Dit bericht is gegarandeerd veilig. Dat betekent: zeker weten dat niemand anders dan de verzender en ontvanger het bericht kunnen lezen. Zo kunt u erop vertrouwen dat wij zorgzaam met uw privacy omgaan.

Meer weten over privacy?

Meer informatie over privacy vindt u op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.