Beleidscyclus

Toekomstvisie Hof van Twente

De gemeente maakt plannen voor de toekomst; de nabije toekomst en de verre toekomst. In de Toekomstvisie die in 2010 is vastgesteld is in 20 streefbeelden, op de gebieden van economie, mens en ruimte, beschreven hoe we zouden willen dat de gemeente Hof van Twente zich zal ontwikkelen richting 2030. Daarbij is rekening gehouden met trends. 

Coalitievisie 2022-2026 'Actief Noaberschap'

Een coalitievisie kijkt minder ver vooruit. Daarin worden bij de start van een nieuwe, vierjarige collegeperiode plannen gemaakt voor 4 jaar, in de vorm van speerpunten voor de verschillende terreinen waarop de gemeente actief is. Bekijk de coalitievisie 2022-2026

Zomerbrief

De jaarlijkse beleids- en budgetcyclus kent 5 vaste stappen die achtereenvolgens worden gezet. De cyclus begint met een zomerbrief, waarin de hoofdlijnen voor de begroting voor het volgende jaar worden geschetst. Nieuw beleid, ontwikkelingen die op ons afkomen (meevallers/tegenvallers) en eventueel keuzes in bezuinigings- of belastingmaatregelen worden dan gemaakt door de gemeenteraad.

Programmabegroting

In het najaar volgt een uitwerking in de Programmabegroting. Deze beschrijft de plannen voor het volgende jaar aan de hand van de vragen: Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? En Wat mag het kosten? De begroting gaat dus zowel over beleid als over budgetten.

Bestuursrapportages

Tussentijds wordt in het begrotingsjaar de vinger aan de pols gehouden. Zitten we op koers en worden de doelen gehaald. Dat doet de raad met behulp van twee bestuursrapportages. Daarin verwoordt het college hoe de stand van zaken is tot en met april (1e bestuursrapportage) en tot en met augustus (2e bestuursrapportage).

Jaarstukken

Ter afsluiting van het begrotingsjaar worden een jaarverslag en jaarrekening opgesteld. De jaarrekening moet worden goedgekeurd door een accountant. Hierin wordt verantwoording afgelegd over het gemeentelijk beleid (jaarverslag) en de besteding van budgetten (jaarrekening).

Documenten