Accommodaties

In Hof van Twente zijn veel welzijns- en sportaccommodaties aanwezig. Accommodaties zoals Het Beaufort in Markelo, de bibliotheek, de binnen- en buitensportaccommodaties maar ook de buurtschapscentra. In andere bewoordingen wordt dit ook wel ons maatschappelijk vastgoed genoemd. We spreken van basisvoorzieningen als deze accommodaties (maatschappelijk vastgoed) noodzakelijk zijn om activiteiten onderdak te bieden die werkelijk nodig zijn om de doelstellingen uit het beleidskader welzijn mogelijk te maken en waarin gemeentelijk kan worden bijgedragen in de vorm van een structurele of incidentele subsidie.

Gemeente Hof van Twente streeft ernaar dat deze accommodaties zich in de komende jaren verder ontwikkelen tot multifunctionele voorzieningen die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de kernen en buurtschappen. 

In haar beleid heeft gemeente Hof van Twente de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Terugbrengen van het aantal accommodaties waarin de gemeente een inhoudelijke en financiële rol vervult;
  • het accommodatie-aanbod afstemmen op de samenstelling van onze bevolking. In Hof van Twente is sprake van zowel toenemende vergrijzing als krimp;
  • verenigingen en stichtingen ondersteunen om de nieuwe rolverdeling beter in te kunnen vullen;
  • multifunctioneel gebruik van accommodaties nastreven waar mogelijk;
  • een ruimere inzet van vrijwilligers in beheers- en onderhoudstaken;
  • harmonisatie van huurtarieven en meer kostendekkende huurtarieven (laten) toepassen;
  • de subsidies meer toesnijden op bovenstaande maatregelen.

Op dit moment vindt er met veel verenigingen en organisaties nader overleg plaats om verdere invulling te geven aan deze uitgangspunten.