Cultuur

Onder de verzamelnaam cultuur vallen alle activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Cultuur in Hof van Twente maakt onze gemeente aantrekkelijk om te wonen, te recreëren en om naar toe te gaan. Cultuur levert een bijdrage aan een krachtige samenleving waarbij de nadruk ligt op de culturele ontwikkeling van de jeugd en de participatie van (kwetsbare) ouderen. 

Deelnemen aan en genieten van activiteiten op het gebied van muziek, toneel, zang en dans (cultuurparticipatie) levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de samenleving en leefbaarheid in kernen en buurtschappen. De gemeente maakt dit mogelijk door het in stand houden van multifunctionele centra in kernen en buurtschappen. De activiteiten kunnen door de inwoners zelf georganiseerd en bekostigd worden.

Waar wordt in Hof van Twente op ingezet:

  • Goed gespreid bibliotheekwerk in de kernen Goor, Delden, Markelo en Diepenheim;
  • Leesbevordering voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar;
  • Muziek- en cultuureducatie t/m 18 jaar;
  • Een centraal gelegen theatervoorziening;
  • Kunstactiviteiten in Delden en Diepenheim;
  • De regionale en landelijke (culturele) uitstraling van Diepenheim door KunstWerk Diepenheim;
  • Goed onderhouden beeldende kunst in de openbare ruimte;
  • Het bewaren van en het  geven van toegang tot de historie van onze gemeente door musea en historische verenigingen;
  • Sociaal culturele (multifunctionele) accommodaties hebben een spilfunctie binnen onze gemeente.

Subsidies

Subsidies worden ingezet om de geformuleerde doelen, te behalen. Aanvragen voor subsidies worden dan ook alleen gehonoreerd als de activiteiten die de aanvrager ontwikkelt een bijdrage leveren aan het behalen van de gemeentelijke beleidsdoelen.

De gemeente kent subsidies voor jaarlijks terugkerende activiteiten en eenmalige activiteiten. Voorwaarden rond het aanvragen, verlenen en verantwoorden zijn opgenomen in de Algemene subsidieverordening en de daarop gebaseerde beleidsregels.

Jeugdcultuurfonds

De gemeente Hof van Twente is aangesloten bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur Overijssel. Intermediairs kunnen voor kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen aanvragen indienen.