Hof beweegakkoord

Zie hieronder de tekst uit het Hof beweegakkoord.

Een leven lang met plezier sporten en bewegen

In navolging van het Nationaal Sportakkoord is het Lokaal Sportakkoord in Hof van Twente ontwikkeld. Gedurende het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 zijn sportaanbieders en maatschappelijke partijen in de gemeente bijeen gekomen. Gezamenlijk is bepaald hoe we ervoor kunnen zorgen dat iedereen in Hof van Twente een leven lang met plezier kan sporten en bewegen. Hiervoor zijn concrete acties benoemd die we de komende twee jaar gaan uitvoeren.

Twentse visie

In 2017 hebben de 14 Twentse gemeenten een regionale visie op sport en bewegen ontwikkeld. De gemeenten gaan samenwerken in bovenlokale ambities zoals meedoen door kwetsbare doelgroepen, talentherkenning en ontwikkeling, evenementen en sportaccommodaties. Voor de uitvoering van deze regionale ambities hebben alle 14 Twentse gemeenten 10% van het uitvoeringsbudget van het lokaal sportakkoord gereserveerd. Dit zal in de financiële paragraaf van dit akkoord worden opgenomen.

Ambities

In 2017 hebben de 14 Twentse gemeenten een regionale visie op sport en bewegen ontwikkeld. De gemeenten gaan samenwerken. In dit beweegakkoord zijn drie ambities vastgesteld. De gekozen ambities zijn:

  1. Van jongs af vaardig in bewegen          
  2. Inclusief sporten en bewegen
  3. Vitale sport- en beweegaanbieders

Van jongs af vaardig in bewegen      

Onze ambitie is dat meer kinderen voldoen aan de beweegrichtlijnen en de motorische vaardigheden toenemen. Binnen deze ambitie van het Hof beweegakkoord zetten we in op de doelgroep jeugd met als doel dat zij bekend zijn met en deelnemen aan het sport- of beweegaanbod in de gemeente. Hiervoor ontwikkelen we een strippenkaart waarbij kinderen kennis kunnen maken met de verschillende sporten in de gemeente. Daarnaast willen we de bewustwording van het belang van een gezonde leefstijl bevorderen onder de kinderen en hun ouders. Hiervoor zullen we op de basisscholen een gezondheidsweek organiseren waarin extra aandacht wordt besteed aan een gezonde en actieve leefstijl. In deze gezondheidsweek zal de strippenkaart worden geïntroduceerd en uitleg worden gegeven aan de kinderen en hun ouders. Deze gezondheidsweek willen we koppelen aan de sportfestijnen die in verschillende kernen worden georganiseerd indien mogelijk.

Inclusief sporten en bewegen

Meedoen aan sport en plezier beleven aan sport is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Binnen dit thema is onze ambitie om sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken. Binnen het Hof beweegakkoord zetten we in op het bekend maken met het sporten beweegaanbod in alle kernen voor alle doelgroepen. Hiervoor brengen we het sport- en beweegaanbod in kaart en onderzoeken hoe we hoe we dit het beste kunnen verspreiden onder de verschillende doelgroepen. Daarnaast geven we meer bekendheid aan het Jeugdfonds Sport en Cultuur, waar inwoners met een laag inkomen gebruik van kunnen maken zodat er geen financiële drempels zijn om deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten.

Vitale sport- en beweegaanbieders

Onze ambitie is dat alle sport- en beweegaanbieders toekomstbestendig zijn en de financiële en organisatorische basis op orde hebben. Binnen het Hof beweegakkoord is ons doel om de lokale sport- en beweegaanbieders te versterken zodat ze kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen. We inventariseren daarvoor de ondersteuningsbehoeften van sportverenigingen en kijken naar een passend aanbod uit de ‘Sportlijn’. We maken een LinkedIn groep aan voor sportaanbieders in de gemeente dat als platform dient voor sportaanbieders om kennis en ervaringen onderling uit te wisselen. Tot slot organiseren we elk jaar een netwerkbijeenkomst voor sportaanbieders met een informatief deel en de mogelijkheid om te netwerken. Sportaanbieders dragen zelf onderwerpen aan voor het informatieve deel.

Financien

Voor de uitvoering van het Hof beweegakkoord in 2020 en 2021 wordt vanuit het ministerie van VWS een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld van €20.000,- per jaar. Hiervan wordt 10% ingezet voor de uitvoering van de regionale Twentse Visie (zie inleiding). De beschikbare middelen van het uitvoeringsbudget bedragen in Hof van Twente hierdoor in totaal €36.000,-. Vanuit de ‘sportlijn’ van het Nationaal Sportakkoord heeft de gezamenlijke sport (sportbonden, NL Actief en NOC*NSF) een Adviseur Lokale Sport aangesteld die gedurende de uitvoeringsperiode betrokken is bij het akkoord. Jaarlijks is er ook een budget beschikbaar in de vorm van zogeheten services voor deskundigheidsbevordering, workshops, trajectbegeleiding, bijscholing of trainingen. Doel is om door middel van dit aanbod de lokale sportverenigingen te ondersteunen en versterken. Per jaar is vanuit de Sportlijn €8.200,- budget hiervoor beschikbaar. Dit aanbod wordt ingezet binnen het thema ‘Vitale sport en beweegaanbieders’. Tezamen met het uitvoeringsbudget komt het totaal aan beschikbare middelen voor het Hof beweegakkoord uit op €52.400,- De verdeling van middelen per ambitie en jaar zijn hieronder weergegeven. Deze verdeling is een uitgangspunt, gedurende de looptijd van het Hof beweegakkoord wordt deze verdeling geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Evaluatie en borging

De ondertekening van dit akkoord is slechts het begin. Met de betrokken partners gaan we per thema en acties aan de slag. De hulp van iedereen die bij wil dragen aan het realiseren van de ambities uit dit Hof beweegakkoord is van harte welkom. Organisaties die niet betrokken waren in het proces kunnen alsnog aansluiten en samenwerken aan de gestelde ambities!

Gedurende de uitvoering van het beweegakkoord houden we met de werkgroep minimaal drie bijeenkomsten waar we de actiepunten van het beweegakkoord bespreken en evalueren. Eind 2020 wordt op basis van de actuele stand van zaken, behaalde resultaten en relevante ontwikkelingen de acties en de begroting van het akkoord doorgenomen en opnieuw vastgesteld voor 2021. Ook wordt samen gekeken hoe we de actiepunten van het Hof beweegakkoord kunnen inbedden en continueren na 2021.

De coördinatie voor de uitvoering van het Hof beweegakkoord ligt bij de gemeente. Dit betekent niet dat zij verantwoordelijk zijn voor alle acties en projecten, maar wel zorgen voor afstemming en samenwerking. Alle betrokken partijen geven met het ondertekenen van dit akkoord aan dat zij achter de plannen staan en naar vermogen zullen bijdragen aan het realiseren van de ambities. Dit kan zijn in het mede uitvoeren van een activiteit, meedenken in het proces, geven van advies of het beschikbaar stellen van kennis, faciliteiten of materialen.

Communicatie

Om zoveel mogelijk organisaties, verenigingen en inwoners in Hof van Twente in beweging te krijgen is communicatie van groot belang. Het Hof beweegakkoord gaan we zo veel mogelijk bekendheid en zichtbaarheid geven. Dit doen we door middel van de inzet van social media, flyers en het maken van een eigen webpagina op Hof Actief. Ook kunnen we berichten plaatsen in lokale en regionale kranten en schoolgidsen. Om een zo groot mogelijk bereik te realiseren wordt nieuws ook gedeeld via de kanalen van alle betrokkenen.

De coördinatie van alle communicatie uitingen zal liggen bij de coördinator van het Hof beweegakkoord. Naast externe communicatie is communicatie ook binnen de werkgroep erg belangrijk. Naast de werkgroep bijeenkomsten zullen alle betrokkenen op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen door een interne nieuwsbrief.