Aanbestedingsbeleid

De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 geldt vanaf 1 juli 2016 voor alle aanbestedingen en (semi-) publieke instellingen in Nederland. Met deze nationale wet geeft Nederland invulling aan de Europese richtlijnen voor aanbesteden. De Aanbestedingswet 2012 bevat zowel regels voor aanbestedingen boven de Europese drempelbedragen, als daaronder.

In Twents verband is afgesproken dat hetzelfde inkoop- en aanbestedingsbeleid, dezelfde inkoopvoorwaarden en dezelfde klachtenregeling zal worden gehanteerd. Dit heeft er in geresulteerd dat 13 van de 14 Twentse gemeenten (excl. Hengelo), alsmede de Regio Twente en de Veiligheidsregio Twente, hetzelfde inkoopbeleid en dezelfde klachtenregeling hebben vastgesteld.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het nieuwe Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Hof van Twente 2018 en de Twentse klachtenregeling bij aanbesteden op 10 juli 2018 vastgesteld.

Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet en het vaststellen van het nieuwe beleid past de gemeente Hof van Twente in ieder geval de volgende uniforme documenten toe:

De  gemeente Hof van Twente vindt het belangrijk dat plaatselijke ondernemers aan bod komen bij inkopen en aanbestedingen. Dit is ook in het beleid opgenomen. Benadrukt wordt dat met het (nieuwe) beleid er geen sprake is van protectionisme en dat niet-lokale ondernemers ook nog steeds kans blijven maken op opdrachten. Aanleiding voor dit initiatief is dat het college van burgemeester en wethouders wil zorgen dat de lokale ondernemers zich niet tekort gedaan voelen door de gemeente.