Verkeersbeleid

In 2015 is het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) uit 2007 geëvalueerd. Mede op basis hiervan is het mobiliteitsbeleid geactualiseerd en is in 2016 een geactualiseerd GMP door de gemeenteraad vastgesteld. Belangrijkste verschil met GMP 2007 is een grotere inzet op verkeersgedrag, terwijl de infrastructurele maatregelen voor wat betreft de inrichting in 30km-zones en 60km-zones zo goed als afgerond zijn. Onder ‘documenten’ vindt u het GMP 2016-2020 inclusief bijlage.

Parkeren grote voertuigen 

Doel is het parkeren van vrachtverkeer en andere grote voertuigen te weren uit woon- en winkelgebieden met het oog op de kwaliteit van de buitenruimte en uitzicht van omwonenden.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is vastgelegd dat het verboden is om een voertuig van langer dan 6 of hoger dan 2,4 m te parkeren, behalve op een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaats. Op dit moment zijn de kernen bij aanvang van de komgrenzen aangewezen als verbodszone van het parkeren van vrachtwagens. De locaties waar ze wel mogen worden geparkeerd zijn bepaald en zijn bij de komborden van Goor en Delden vermeld. Voor Goor zijn dit de Spechthorstweg, Breukersweg, Nijverheidsweg, de Haven in Goor en bij zwembad De Mors in Delden.