Prestatieafspraken 2024 & Intentieverklaring Op Stoom

Gisteren heeft wethouder Hannie Rohaan handtekeningen gezet onder afspraken over het woonbeleid. Het gaat om de prestatieafspraken 2024 en de intentieverklaring voor 30% sociale huurwoningen in Project op Stoom in Goor.

Persbericht prestatieafspraken 2024:

30% sociale huurwoningen in project Op Stoom in Goor 

Op maandag 11 december hebben wethouder Hannie Rohaan en directeur bestuurder Tonita Garritsen van Viverion een handtekening gezet onder de intentieovereenkomst voor 30% sociale huurwoningen. Deze woningen komen in het projectgebied van Op Stoom in Goor. Gemeente Hof van Twente en Viverion streven naar de bouw van 30% sociale huurwoningen in het totale projectgebied van Op Stoom in Goor. Dit doel sluit aan bij het gestelde doel in Woondeal Twente: meer en betaalbare woningen bouwen voor het groeiende aantal huishoudens in Nederland. 
 
Op Stoom zal in verschillende deelgebieden gebouwd worden. In het deelgebied ‘Sportrand’ is de verwachting uitgesproken voor 5 woonwagens, 9 rijwoningen en ca. 24 appartementen, allemaal in de sociale sector. In ‘Parkrand Zuid’ is ruimte voor 80 woningen, waaronder ca. 24 tot 30 sociale appartementen. De start van de bouw op deze deelgebieden begint nadat de kavels bouwrijp gemaakt zijn en is naar verwachting in 2025 gereed. In het latere deelgebied ‘de Fabriek’ zijn ook opties voor sociale woningbouw, naar verwachting kan hier vanaf 2026 gebouwd worden.

Woondoelen 

De gemeente en Viverion hebben de ambitie om buurten te vormen met huur- en koopwoningen bij projectterrein Op Stoom. Het gebied is in handen van gemeente Hof van Twente. De gemeente maakt concrete afspraken over de sociale woningbouw in het gebied. In het totale plan worden 400 woningen gebouwd en dit worden naar verwachting ca. 30% sociale huurwoningen.   
 
Wethouder Hannie Rohaan vertelt: “Het is een belangrijke stap om te voorzien in de sociale woonbehoefte van de gemeente. Een project als Op Stoom draagt bij aan de gezamenlijke woondoelen uit Woondeal Twente: 70% nieuwe betaalbare woningen bouwen voor 2030 in Twente. Met het tekenen van de intentieovereenkomst zijn we een stap dichterbij dit doel”.  

Ontwikkelingen Op Stoom 

Vanuit het project Op Stoom gaat de gemeente de sociale woningbouwopgave combineren met verschillende thema’s. Bij de bouw wordt rekening gehouden met klimaatbestendig bouwen, duurzaam bouwen (energiezuinig en hergebruik van materialen) en een groene woonomgeving te creëren.

Meer informatie over project Op Stoom 

Voor vragen of meer informatie over het project kunt u terecht bij Bart Greven of Koen Klieverik. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persbericht intentieverklaring Op Stoom:

Afspraken voor goede huisvesting en leefomgeving 

Het realiseren van een fijne leefomgeving en goede huisvesting voor sociale huurders. Daarover hebben Gemeente Hof van Twente, woningcorporaties Wonen Delden en Viverion en huurdersorganisaties Huurdersbelang Delden en Huurdersbelang Viverion 0547 concrete afspraken gemaakt. De afspraken zijn vastgelegd in de ‘Prestatieafspraken 2024’ en op 11 december door alle partijen ondertekend.

167 nieuwe sociale huurwoningen

Met de provincie Overijssel is afgesproken dat in de gemeente Hof van Twente voor 2031 ten minste 167 sociale huurwoningen worden gebouwd. Wonen Delden draagt aan deze opgave bij door de bouw van 15 kleinere appartementen voor starters aan de Noordwal en 44 appartementen aan de Reigerstraat in Delden. In Markelo aan het Burgemeester Beaufortplein koopt Viverion ongeveer 30 appartementen aan voor verhuur. In het project Op Stoom in Goor gaat Viverion circa 10 grondgebonden woningen en circa 60 appartementen realiseren. Tevens plaatst Viverion vijf sociale huurwoonwagens. Hierbij zetten de corporaties in op het doorstromen van huurders naar een passende woning. De nieuwe locaties zal de gemeente aan de woningcorporaties aanbieden tegen sociale grondprijzen.

Huisvesting van statushouders

Iedere gemeente in Nederland krijgt van de overheid de taak opgelegd om statushouders te huisvesten. Hoeveel statushouders hangt van de grootte van de gemeente. Corporaties helpen de gemeenten bij deze opdracht.

Woningen duurzamer maken

Het verduurzamen van woningen blijft de aandacht houden. Wonen Delden en Viverion werken onverminderd door aan het energiezuiniger maken van woningen. Zij zijn begonnen met de woningen met de laagste energielabels. In 2028 hebben de corporaties geen woningen meer met een E-, F-, of G-label. 
De Wet natuurbescherming kan belemmerend werken bij het uitvoeren van bepaalde isolerende maatregelen. De gemeente start in 2024 een ecologisch onderzoek om een ontheffing te krijgen op gemeenteniveau, zodat dit in de toekomst geen beperking meer hoeft te vormen.

Wonen met zorg

Wonen met zorg vormt een groeiende uitdaging. Gemeente en corporaties ondersteunen bewoners bij het langer zelfstandig in de eigen woning blijven wonen of bij het zoeken naar een meer geschikte woning.  Alles in nauwe samenwerking met het lokale netwerk op gebied van wonen, zorg en welzijn.