Opvang Oekraïners, asielzoekers en statushouders

Op veel plekken in de wereld is het onrustig. Daarom slaan mensen op de vlucht, ook naar onze gemeente. Hof van Twente vangt vluchtelingen op omdat het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is om mensen in die situatie een veilige plek te bieden. Hof van Twente heeft op dit moment te maken met de opvang van Oekraïners, asielzoekers, statushouders en alleenreizende minderjarige vluchtelingen (AMV’ers).

Wat moet u weten

De Rijksoverheid bepaalt hoeveel vluchtelingen gemeentes moeten opvangen. Die opvang organiseren we samen met onder andere de Veiligheidsregio, woningcorporaties, scholen, welzijnsorganisatie Salut, vrijwilligers en inwoners.

De opvang van deze vluchtelingen gebeurt in kleine tot middelgrote opvanglocaties. We willen dat de opvang zo goed mogelijk aansluit bij onze gemeente. Daarom richten we ons op langdurige of permanente huisvesting op kleinere schaal. Op die manier kan ook onze gemeenschap het blijven dragen. Daar is iedereen bij gebaat, zowel vluchtelingen als inwoners.

Op veel plekken in de wereld is het onrustig. Daarom slaan mensen op de vlucht, ook naar onze gemeente. Hof van Twente vangt vluchtelingen op omdat het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is om mensen in die situatie een veilige plek te bieden. Hof van Twente heeft op dit moment te maken met de opvang van Oekraïners, asielzoekers, statushouders en alleenreizende minderjarige vluchtelingen (AMV’ers). 

De oorlog in Oekraïne duurt helaas nog steeds voort. Dat maakt dat er nog dagelijks vluchtelingen komen uit dit gebied. Sinds 1 april 2022 zijn gemeenten wettelijk verplicht om Oekraïense vluchtelingen te huisvesten.

Hof van Twente heeft een aantal opvanglocaties, variërend van een woonhuis tot een vakantiepark. Deze opvanglocaties zijn verspreid over de hele gemeente. In 2023 zijn twee grotere locaties van start gegaan. In de Goorse voormalige Puntdakschool worden 75 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Op 6 november 2023 is Finspark Herikerberg in Markelo van start gegaan als opvanglocatie. Hier is ruimte voor maximaal 222 personen.

Ook zijn er in onze gemeente nog steeds vele gastgezinnen die hun huis openstellen voor Oekraïense vluchtelingen. Soms doen zij dat al sinds de oorlog begon eind februari 2022. De vereniging Hof van Twente – Kyiv Pechersk is het aanspreekpunt voor deze opvangadressen.

De opvang van asielzoekers in Nederland staat flink onder druk. Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zit overvol. Daarom heeft het COA gemeenten opgeroepen om voor voldoende opvangplekken te zorgen. 

In Hof van Twente is één noodopvanglocatie voor asielzoekers. In een leegstaande voormalige basisschool in Markelo is plek voor 75 asielzoekers. De bewoners hebben allerlei leeftijden en nationaliteiten. Opvanglocatie Markelo wordt beheerd door het COA en blijft in elk geval open tot april 2025. Wilt u hulp aanbieden of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met locatiemanager Lourd Makdessemossa via fmmnmarkelono@coa.nl.

Statushouders zijn vluchtelingen die een vergunning hebben gekregen om in Nederland te blijven. Gemeenten hebben als wettelijke taak om statushouders te huisvesten. Het is belangrijk dat dat gebeurt, want als statushouders doorstromen naar een woning komen er plekken vrij in asielzoekerscentra. De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel statushouders er in de gemeente komen wonen. De gemeente zorgt samen met de woningcorporaties voor een huis. Daarnaast krijgen statushouders hulp bij het wonen, werken en samenleven in Hof van Twente. Dit regelt de gemeente samen met maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en inwoners. 

Een speciale groep zijn de alleenreizende minderjarige vreemdelingen (AMV’ers). Dit zijn vluchtelingen onder 18 jaar die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen. Zij vormen een kwetsbare groep die daarom 24 uur per dag wordt begeleid. In Hof van Twente wonen momenteel 12 AMV’ers met een verblijfsstatus in Diepenheim. De jongeren gaan naar school en doen mee in het Diepenheimse verenigingsleven. Wilt u contact met deze locatie of wilt u iets bespreken met de woonbegeleiders? Dat kan via 06 47271652 of e-mail roots20@youcare.nl

Vanaf 7 maart 2024 is er in het Aparthotel in Delden een tijdelijke noodopvang voor 50 AMV’ers. Deze jongeren hebben zich gemeld in Ter Apel en weten nog niet of ze in Nederland kunnen blijven. Het COA brengt deze jongeren onder in kleinere locaties zodat ze goed begeleid kunnen worden. Deze tijdelijke opvang is tot 1 juli 2024 met een optie voor verlenging tot 1 maart 2025. De opvanglocatie is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar op nummer 06-11797959 (beveiliging, de firma Trigion). De dienstdoende beveiliger kan u ook doorverbinden met de woonbegeleiders. U kunt ook contact zoeken via e-mail: deldenpoa@coa.nl

In mei maakten de fracties van PVV, VVD, NSC en BBB hun hoofdlijnenakkoord bekend. In dit Hoofdlijnenakkoord staat onder andere het voornemen om de Spreidingswet in te trekken. Deze plannen moeten eerst worden goedgekeurd door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Hoe het asielbeleid dan vorm gaat krijgen is nu nog niet bekend. 

Opvang asielzoekers en spreidingswet

Zolang de Spreidingswet nog van kracht is, blijft gemeente Hof van Twente invulling geven aan de doelen en taakstellingen in de Spreidingswet. Dat betekent dat wij nog steeds op zoek zijn naar (een) geschikte locatie(s) om gedurende 5-10 jaar asielzoekers op te vangen. Voor ons betreft dat 209 opvangplekken, waaronder 18 opvangplekken voor minderjarige vluchtelingen voor eerste helft 2025. Waar dat gaat gebeuren is nu nog niet bekend. Hof van Twente is bezig met een inventarisatie welke locaties hiervoor in aanmerking kunnen komen. Als hierover meer bekend is, dan zullen wij dat communiceren.  

Huisvesting statushouders

De Spreidingswet betreft alleen de opvang van asielzoekers. Daarnaast zorgt de gemeente ook voor huisvesting van statushouders en opvang van Oekraïense vluchtelingen. Voor de huisvesting van statushouders heeft de gemeente een taakstelling die in de huidige huizenmarkt lastig te halen is. Daarom gaat de gemeente op zoek naar een locatie waar we statushouders als groep kunnen opvangen. Van daaruit kunnen zij doorstromen naar een woning in de gemeente. Dat heeft als voordeel dat er meer plekken vrijkomen in asielzoekerscentra, zodat de doorstroom beter op gang komt. Bovendien wonen de statushouders dan alvast in de gemeente waar ze een woning krijgen. Dat maakt dat ze alvast kunnen beginnen met hun inburgering. 

Opvang Oekraïense vluchtelingen

Voor de opvang van Oekraïners krijgt de gemeente een taakstelling van het Rijk. Hof van Twente heeft al ruim meer opvangplekken gerealiseerd dan de taakstelling. Dat maakt dat we voorlopig geen extra plekken hoeven te zoeken voor Oekraïners.