Plan voor een nieuwe brandweerkazerne Markelo

De brandweerkazerne van Markelo voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Brandweer Twente wil daarom een nieuwe kazerne bouwen. Samen met de gemeente Hof van Twente zijn meerdere locaties onderzocht. Het perceel aan de Goorseweg waar nu de kleine ijsbaan ligt, is als voorkeurslocatie naar voren gekomen. Het college van B&W heeft een principebesluit genomen om een planologische procedure te starten voor een brandweerkazerne op deze locatie. Omwonenden en andere participanten betrekken we bij het proces. 

De brandweerkazerne staat nu aan de Schoolstraat 13a. De brandweer deelt de plek met de gemeentewerf van Gildebor. Vanuit Gildebor wordt op dit moment gekeken naar de huisvesting, waarbij deze locatie wellicht niet meer nodig is. Wanneer ook de brandweerkazerne verhuist, komt er ruimte vrij voor een nieuwe invulling van deze plek met bijvoorbeeld woningen. 

Kleine ijsbaan

Het terrein van de kleine ijsbaan is omzoomd door groen. Vanuit de Göttelaan is er zicht op de kazerne. Uitgangspunt bij de planvorming is een goede landschappelijke inpassing, zodat de kazerne minder opvalt in het straatbeeld. Om de kazerne goed bereikbaar te maken wordt een ontsluiting gemaakt naar de Goorseweg.

Bestemmingsplannen

Voor zowel de huidige locatie van de brandweerkazerne als de nieuwe locatie aan de Goorseweg is een planologische procedure nodig. In de Structuurvisie Markelo van 2010 werd verplaatsing van gemeentewerf en brandweer vanwege mogelijk logistieke problemen al genoemd. De bestemming voor de vrijkomende locatie is in de Structuurvisie nog niet bepaald. 

Participatie

Vrijwilligers van de brandweer in Markelo en de Stichting IJsbaan zijn geïnformeerd over de plannen. Voor omwonenden en geïnteresseerden wordt begin 2024 een participatietraject gestart. 

Meer informatie

Voor vragen over de plannen kunt u terecht bij V. Achtereekte v.achtereekte@hofvantwente.nl of bel 0547 - 85 85 85.